Reglement zorgparkeren

Wat

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2022
Op de website geplaatst op 1 juni 2022 (bekijk het hier via Meeting Burger)

Artikel 1 – Definities

Zorgparkeren: een initiatief van de gemeente Wommelgem waarbij een bewoner een plaats voor zijn inrit of garage ter beschikking stelt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van hun huisbezoeken. Deze huisbezoeken kunnen op een andere locatie plaatsvinden dan de locatie waar de inrit/garage zich bevindt.

De aanbieder: de persoon die het actueel, rechtmatig en exclusief gebruiksrecht uitoefent (vb eigenaar, huurder,…) op een garage of inrit en die toelaat dat de zorgverstrekker een voertuig gratis parkeert op een parkeerplaats voor de garage of inrit gedurende de duur van het huisbezoek met een maximum van één uur.

De zorgverstrekker: de persoon die een huisbezoek aflegt en die beschikt over een parkeerkaart van het project Zorgparkeren. De zorgverstrekker is in het bezit van een RIZIV-nummer of inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

De plaats voor een inrit of garage: de parkeerplaats, al dan niet op het openbaar domein voor een inrit of garage die ter beschikking wordt gesteld aan de zorgverstrekker voor een periode van maximaal één uur.

De parkeerkaart “Zorgparkeren”: een parkeerkaart, kosteloos ter beschikking gesteld door de gemeente Wommelgem aan de zorgverstrekker. Deze parkeerkaart bevat het GSM nummer waarop de zorgverstrekker tijdens het gebruik van de plaats voor een inrit of garage bereikbaar is.

De sticker “Zorgparkeren”: de sticker wordt kosteloos ter beschikking gesteld door de gemeente Wommelgem aan de aanbieder. Door deze sticker aan te brengen aan de garage of inrit geeft de aanbieder de toestemming dat de parkeerplaats voor de garage of inrit door de zorgverstrekker kan aangewend worden als parkeerplaats voor het voertuig. Het betreft een uitzondering op het parkeerverbod voor de inrit van eigendommen op een specifieke locatie.

Artikel 2

Het reglement zorgparkeren treedt in werking vanaf 1 juni 2022.

Artikel 3 - De aanbieder

1. De aanbieder meldt een zorgparkeerplaats aan via de website en gaat vervolgens akkoord met het reglement.

2. De aanbieder mag geen plaats voor een oprit of garage op de website aanmelden of ter beschikking stellen, waarvan de garage bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik en waarvan de aanbieder niet de enige rechtmatige gebruiker is.

3. De sticker wordt bezorgd per post of afgehaald aan de onthaalbalie van het lokaal bestuur.

4. De aanbieder brengt de sticker zorgparkeren duidelijk aan op de garagepoort of voor de inrit op een hoogte van +/- 1,5 m te rekenen vanaf de begane grond (= ongeveer de dakhoogte van een wagen) zodat deze duidelijk zichtbaar is voor de zorgverstrekker.

5. De aanbieder staat toe dat de gemeente Wommelgem de aangeboden plaats voor een garage of oprit via haar website kenbaar maakt.

6. De aanbieder staat toe dat de zorgverstrekker die de zorgparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit van het voertuig aanbrengt, dit voertuig op de plaats voor de inrit of garage parkeert tijdens de duur van het huisbezoek met een maximum van één uur en dit 24u/24u en 7d/7d.

7. De aanbieder mag de plaats voor een inrit of garage niet reserveren of voorbehouden voor voertuigen andere dan het voertuig van de aanbieder zelf, waarvan de nummerplaat aangebracht is op de garagepoort. Het aanmelden van een plaats voor een inrit of garage houdt in dat alle zorgverstrekkers rechtmatig gebruik kunnen maken van de plaats.

8. Het ter beschikking stellen van de plaats voor een inrit of garagepoort gebeurt kosteloos. In geen geval is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik.

9. De aanbieder verwijdert de sticker zorgparkeren en meldt de plaats voor zijn inrit of garage af bij de gemeente Wommelgem, wanneer de plaats niet meer ter beschikking staat.

10. De aanbieder verwijdert de sticker zorgparkeren bij verhuis.

Artikel 4 - De zorgverstrekker

1. Op de parkeerkaart zorgparkeren moet een geldig GSM nummer vermeld zijn, waarop de zorgverstrekker tijdens het gebruik van de parkeerplaats bereikbaar is. Wanneer dit telefoonnummer wijzigt moet de zorgverstrekker dit onmiddellijk doorgeven aan de gemeente Wommelgem en een nieuwe parkeerkaart zorgparkeren aanvragen. Een parkeerkaart zorgparkeren zonder actueel telefoonnummer mag niet gebruikt worden voor het zorgparkeren.

2. De parkeerkaart wordt bezorgd per post of afgehaald aan de onthaalbalie van het lokaal bestuur.

3. De zorgverstrekker legt de zorgparkeerkaart zichtbaar in het voertuig achter de voorruit bij gebruik van een plaats voor een inrit of garage.

4. De zorgverstrekker leeft de verkeersregels na en het voertuig mag geen hinder veroorzaken voor fietsers en voetgangers.

5. De zorgverstrekker verplaatst het voertuig zo snel mogelijk op eenvoudig verzoek van de aanbieder.

6. Het is de zorgverstrekker niet toegelaten:

 •  een plaats voor een inrit of garage op te eisen van een aanbieder, bijvoorbeeld wanneer er andere voertuigen geparkeerd staan. De zorgparkeerkaart biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie;
 • de zorgparkeerkaart te gebruiken buiten het kader van dit project, bijvoorbeeld door te parkeren op een plaats voor een inrit of garage die niet aangeduid is met een sticker zorgparkeren;
 • misbruik te maken van de plaats voor een inrit of garage door deze te gebruiken indien men geen zorg verstrekt;
 • de plaats voor een inrit of garage te gebruiken indien er geen geldig GSM nummer op de zorgparkeerkaart staat vermeld;
 • op welke wijze ook een plaats voor een inrit of garage te reserveren of zich te laten voorbehouden;
 • een vergoeding te betalen aan de aanbieder van een plaats voor een inrit of garage;
 • de zorgparkeerkaart te laten gebruiken door derden;
 • een plaats voor een inrit of garage te gebruiken wanneer men de zorgparkeerkaart niet bij heeft;
 • de parkeertermijn van één uur te overschrijden.

7. De zorgverstrekker is verplicht zich af te melden bij de gemeente Wommelgem en de zorgparkeerkaart terug te bezorgen bij stopzetting van deelname aan het project zorgparkeren of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van de parkeerkaart zorgparkeren.

Artikel 5

Slotbepaling

1. De gemeente Wommelgem is bij de uitvoering van het project “Zorgparkeren” op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade aan de inrit of garage van welke aard of oorzaak ook.

2. Dit gebruikersreglement kan ten allen tijde door de gemeente Wommelgem worden aangepast of stopgezet, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of noodwendigheden van het 'zorgparkeren' project.

3. De persoonlijke gegevens van aanbieders en zorgverstrekkers worden niet doorgegeven aan derden en zijn niet zichtbaar op de website van gemeente Wommelgem. De locaties waar een sticker zorgparkeren is aangebracht worden wel kenbaar gemaakt.

4. De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik van de inrit. De politie kan indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.

5. Op dit reglement en alle betwistingen is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de Belgische rechtbanken zijn desgevallend bevoegd.

6. De gemeente Wommelgem kan het project ten allen tijde stopzetten.

7. De gemeente Wommelgem behoudt zich het recht voor, bij het niet naleven van één of meerdere bepalingen van het gemeentelijk reglement zorgparkeren:

 • door de zorgverstrekker: om de zorgparkeerkaart in te trekken. De zorgverstrekker wordt hiervan op de hoogte gesteld waarna de zorgverstrekker de parkeerkaart zorgparkeren dient in te leveren. Indien de zorgverstrekker de parkeerkaart zorgparkeren niet terug inlevert, worden de nodige juridische stappen ondernomen om deze terug te bekomen.
 • door de aanbieder: om de plaats voor de garage of oprit te schrappen en van de website te halen.