Beschermde natuur

Wat

In Wommelgem bevinden zich twee natuurreservaten: de Beemdkant en het Veer. De reservaten zijn eigendom van Natuurpunt Schijnvallei. Deze regionale afdeling van Natuurpunt beheert al ruim 60 ha natuur in onze regio. Natuurpunt probeert haar reservaten zoveel mogelijk open te stellen voor alle natuurliefhebbers, die het al dan niet onder begeleiding van een natuurgids kunnen bezoeken. Hun beheer zorgt ervoor dat de natuur zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op de beperkte oppervlakten van de reservaten.

Het Veer

Dit gebied ligt vlak tegen het Groot Schijn en bestaat uit broekbos, hakhout, zeggevegetaties en natte ruigtes. In de zomermaanden is het haast onmogelijk om door te dringen in deze jungle. Er lopen ook een aantal grachten die het het gebied draineren en prachtige watervegetaties herbergen. We vinden er bovendien een poel waarin het tijdens het voorjaar wemelt van de amfibieën. Maar ook vele andere dieren voelen zich hier thuis, zoals de ijsvogel, de blauwe reiger, horden libellen en kleurrijke vlinders.

De Beemdkant

Op deze kapvlakte is de natuur zich volledig aan het herstellen naar de oorspronkelijke begroeiing. Op de vochtige plaatsen staat het alweer vol met waterplanten zoals de gele lis. Op de hoger gelegen delen is er een ruigte met distels, brandnetels en kleefkruid, dat zeer belangrijk is voor onder andere vlinders (voedsel voor de rupsen), vogels (beschutting voor de nesten) en kleine zoogdieren.

De beheerders laten een deel terug verbossen met plaatseigen struiken en bomen. De Beemdkant strekt zich langs beide zijden van het Schijn uit. Een houtvester verwijderde alle populieren zodat een natuurlijk bos in wording ontstond. Aan de Wijnegemse kant van het Schijn werd een amfibieënpoel aangelegd. Aan de rand van dat gebiedje loopt een afwateringsgracht met waterviolier en waterkers. De plaatselijk ijsvogel weet de stekelbaarsjes in de gracht wel te smaken.

Fort 2

Naast de twee natuurreservaten mogen we ook de bijzondere waarde van het Fort niet vergeten. Het Fort van Wommelgem is - net als heel wat andere forten - Europees beschermd Habitatrichtlijngebied voor vleermuizen. Er huizen heel wat verschillende soorten vleermuizen. De gebouwen van het Fort zijn voor deze dieren dan ook het uitgelezen plekje voor hun winterslaap.