Voornaamswijziging

Wat

Personen met de Belgische nationaliteit of met een erkenning als vluchteling of staatloze kunnen een verzoek indienen om hun voornaam te wijzigen bij de gemeente waar ze in het bevolkingsregister ingeschreven zijn. Je kan je voornaam om verschillende redenen wijzigen en ook transgenders kunnen op deze dienst een beroep doen. Daarvoor volstaat een verklaring op eer dat de betrokkene ervan overtuigd is dat het geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.

Procedure

Na de aanvraag heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand drie maanden tijd om het verzoek te beoordelen. Dat onderzoek dient om erop toe te zien dat de gevraagde voornaam geen aanleiding tot verwarring kan geven en dat de voornaam de verzoeker of derden niet kunnen schaden. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet eveneens de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker nagaan. Bij twijfel kan een niet-bindend advies aan de procureur des Konings gevraagd worden.

Bedrag

De gemeentelijke retributie voor de procedure van voornaamswijziging bedraagt 500 euro voor een standaard voornaamswijziging. Een aantal redenen geven recht op het verminderd tarief van 50 euro. Dat tarief is van toepassing wanneer de huidige voornaam zelf of in combinatie met de familienaam belachelijk of hatelijk is, manifest ouderwets is, vreemd klinkt of aanleiding geeft tot verwarring. Personen van buitenlandse origine die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken, zijn vrijgesteld van retributie wanneer ze een voornaam aanvragen. Voor transgenders bedraagt de kostprijs van de procedure tot voornaamswijziging 50 euro.