Recht op maatschappelijke integratie

Wat

Het OCMW heeft de opdracht het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan de personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en die de voorwaarden van de wet vervullen. Het OCMW van Wommelgem hanteert een richtlijn die als basis dient voor het toekennen van financiële steun, zodat deze norm voor alle aanvragers gelijk is.

Naast het leefloon kan het OCMW nog andere vormen van financiële steun toekennen. We kunnen bijvoorbeeld ook voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen of op achterstallig loon geven of tussenkomen bij de betaling van een huurwaarborg.

Een aanvullende steun kan regelmatig of éénmalig van aard zijn. Afhankelijk van de situatie kan de steun achteraf teruggevorderd worden.

Voor wie?

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte als het leefloon komt.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België;
 • je hebt de Belgische nationaliteit;
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard,
 • je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting;
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen;
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst jouw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, gebruikt. Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht

De toekenning van het leefloon gaat gepaard met het afsluiten van een integratiecontract, het zogenaamde geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de steunaanvrager en het OCMW. De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met jou.

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW . Daarvoor moet je alle nodige informatie geven. Na onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Bedrag

De actuele bedragen van het leefloon vind je op de website van de federale overheid.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart;
 • het bedrag van jouw inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont;
 • samenstelling van het gezin;
 • lijstje van je bezittingen.