Omgevingsmelding

Voor bepaalde handelingen volstaat een omgevingsmelding in plaats van een omgevingsvergunning. Het gaat over handelingen met een beperkte impact, die zijn vastgelegd in een Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, of voor ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten klasse 3.

Wil je weten of de handelingen die je wenst uit te voeren onder de meldingsplicht vallen, informeer je dan bij de Dienst Omgeving.

Architect nodig?

Voor sommige stedenbouwkundige handelingen dien je verplicht met een architect te werken. Het gaat over handelingen aan constructies met een stabiliteitsimpact, maar bijvoorbeeld ook voor het aanbouwen van bepaalde soorten constructies bij een woning.

Wil je weten of je met een architect dient te werken, vraag het dan na bij de Dienst Omgeving.

Aanvraag indienen

De aanvraag verloopt digitaal, via het Omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be. Op deze website vind je ook de Normenboeken terug met info over alle noodzakelijk aan te leveren documenten.

Hoe verloopt het verder?

Eens je de aanvraag hebt ingediend, komt deze automatisch bij de Dienst Omgeving terecht. Er wordt nagegaan of de handelingen effectief met een melding aangevraagd kunnen worden. Indien toch wordt vastgesteld dat de handelingen vergunningsplichtig zijn, wordt je aanvraag onrechtsgeldig verklaard en kan je een omgevingsvergunning aanvragen. Indien de handelingen meldingsplichtig zijn, wordt er akte genomen van je melding. Er kunnen eventueel wel voorwaarden worden opgelegd.

De beslissing over de aanvraag gebeurt binnen 20 kalenderdagen, in het geval dat het een melding voor een ingedeelde inrichting en/of activiteit betreft, en binnen 30 kalenderdagen, in het geval dat het een melding voor stedenbouwkundige handelingen betreft.

Wie beslist er over mijn aanvraag?

Binnen de gemeente Wommelgem heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de beslissingen over omgevingsmeldingen te delegeren naar de gemeentelijk omgevingsambtenaar. De gemeentelijk omgevingsambtenaar neemt dus de beslissing over je aanvraag.

Wat na de beslissing?

Je krijgt, in het geval er akte is genomen van je melding, een gele affiche opgestuurd, de zogenaamde bekendmakingsaffiche, dewelke je op een zichtbare en leesbare plaats dient uit te hangen ter hoogte van het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze affiche dien je gedurende 35 kalenderdagen uit te hangen. De datum van uithanging meld je aan het lokaal bestuur via het Omgevingsloket.

Gedurende de affiche uithangt, mag je al met de werken starten. Let wel op, tegen de akteneming kan nog beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Indien je aanvraag onrechtsgeldig werd verklaard of indien je niet akkoord bent met opgelegde voorwaarden, kan je ook zelf in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit gebeurt binnen 45 kalenderdagen na de betekening van de beslissing.

Je meldt ten slotte nog de start- en einddatum van de werken aan het lokaal bestuur via het Omgevingsloket.