Openbaarheid van bestuur

Wat

Passieve openbaarheid

Als burger heb je een inzagerecht. Wil je een document dat geen betrekking heeft op jezelf inkijken, zoals een dossier over de aanleg van een weg, dan kan dat. Alle bestuursdocumenten zijn in principe openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen tegen betaling. In de retributie voor administratieve prestaties is de kostprijs voor een kopie vastgelegd op 0,05 euro/kopie

Het is mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk of helemaal niet openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. Het lokaal bestuur moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. Wel moet de overheid motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

Uitzonderingen

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van het lokaal bestuur openbaar. Daarop zijn echter uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden als de vraag om inzage onredelijk is (te veel opzoekingswerk), de vraag te vaag werd geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen.

Hoe stel je je vraag?

Je kan je vraag schriftelijk, via e-mail of via het digitaal loket aan ons stellen met de uitdrukkelijke vermelding dat jouw vraag kadert binnen openbaarheid van bestuur.

Binnen de 15 kalenderdagen moet er een beslissing genomen worden over het al dan niet beantwoorden van de vraag. Is je vraag onredelijk of te vaag geformuleerd dan begint een nieuwe termijn van 15 dagen te lopen vanaf het moment je je aanvraag hebt gespecifieerd of vervolledigd. Als het onderzoek naar je aanvraag niet binnen de 15 kalenderdagen kan worden uitgevoerd, wordt de beslissingstermijn verlengd naar 30 kalenderdagen.

Wordt je vraag tot openbaarheid van bestuur goedgekeurd dan moet deze beslissing binnen 30 kalenderdagen correct uitgevoerd worden. In het geval van verlenging van de termijn zijn dat 45 dagen.

Elke vraag in het kader van openbaarheid van bestuur wordt in een register bijgehouden.

Actieve openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur wil zeggen dat elke overheidsdienst in Vlaanderen, dus ook het lokaal bestuur, verplicht is om haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren. Dat doen we door de beslissingen van het bestuur openbaar te maken via de applicatie Meeting Burger. Je kan de voorbije vergaderingen punt per punt raadplegen via onderstaande links. Van de gemeente- en OCMW-raad houden we ook een integraal audioverslag bij. Klik hier om het audioverslag te beluisteren.