Omgevingsvergunning

Soorten

Er bestaan verschillende soorten handelingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. In het kort gaat het over stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning), ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten (vroegere milieuvergunning), kleinhandelsactiviteiten (vroegere kleinhandelsvergunning), vegetatiewijzigingen en het verkavelen van een terrein. Er kunnen ook verschillende soorten handelingen in één en dezelfde omgevingsvergunning zitten.

Architect nodig?

Voor sommige stedenbouwkundige handelingen dien je verplicht met een architect te werken. Het gaat over handelingen aan constructies met een stabiliteitsimpact, maar bijvoorbeeld ook voor het bouwen van een tuinhuis groter dan 40m².

Wil je weten of je met een architect dient te werken, vraag het dan na bij de Dienst Omgeving.

Aanvraag indienen

De aanvraag verloopt digitaal, via het Omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be. Op deze website vind je ook de Normenboeken terug met info over alle noodzakelijk aan te leveren documenten.

Hoe verloopt het verder?

Eens je de aanvraag hebt ingediend, komt deze automatisch bij de Dienst Omgeving terecht. Er zal eerst worden nagekeken of alle documenten die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag aangeleverd werden. Dit gebeurt binnen 30 kalenderdagen na indiening van de aanvraag. Indien dit niet zo is, kan er beslist worden om je extra tijd te geven om bijkomende informatie aan te leveren of kan de aanvraag ook onvolledig en/of onontvankelijk worden verklaard. In het laatste geval stopt de aanvraag.

Als de aanvraag volledig is, kijkt de Dienst Omgeving na welke procedure gevolgd moet worden.

De vereenvoudigde procedure, zonder openbaar onderzoek, wordt opgestart voor kleinere projecten die niet afwijken van stedenbouwkundige voorschriften, zoals een RUP, BPA of een verkaveling. Deze procedure duurt 60 kalenderdagen vanaf de volledigheidsverklaring van de aanvraag.

De gewone procedure, met openbaar onderzoek (gele affiche), wordt opgestart voor grotere projecten of projecten die afwijken van stedenbouwkundige voorschriften. Deze procedure duurt 105 kalenderdagen vanaf de volledigheidsverklaring van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 60 kalenderdagen verlengd worden indien een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd dient te worden, bijvoorbeeld omwille van een planaanpassing tijdens de procedure.

Wie beslist er over mijn aanvraag?

Vóór afloop van de beslissingstermijn neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over je aanvraag. Dit doet ze nadat de gemeentelijk omgevingsambtenaar een advies aan het college van burgemeester en schepenen heeft geformuleerd. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt je digitaal, via het Omgevingsloket, bezorgd, samen met alle bijhorende documenten.

Wat na de beslissing?

Je krijgt, nadat het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen, een gele affiche opgestuurd, de zogenaamde bekendmakingsaffiche, dewelke je op een zichtbare en leesbare plaats dient uit te hangen ter hoogte van het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze affiche dien je gedurende 35 kalenderdagen uit te hangen. De datum van uithanging meld je aan het lokaal bestuur via het Omgevingsloket.

Gedurende de 35 kalenderdagen dat de affiche uithangt, mag je de werken nog niet aanvangen. Dit is immers de periode waarin derden beroep tegen de beslissing kunnen aantekenen. Indien je, ná afloop van de 35 kalenderdagen, geen bericht van een ingediend beroep hebt ontvangen, wordt de omgevingsvergunning uitvoerbaar.

Indien je aanvraag werd geweigerd of indien je niet akkoord bent met opgelegde voorwaarden, kan je ook zelf in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen. Dit gebeurt binnen 30 kalenderdagen na de betekening van de beslissing.

Je meldt ten slotte nog de start- en einddatum van de werken aan het lokaal bestuur via het Omgevingsloket.