Meerjarenplan

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

  • De strategische nota is een beschrijving van de prioritaire doelstellingen. Dat zijn de belangrijkste hoofdlijnen waarop het bestuur zich in de periode 2014-2019 wil focussen.

  • De financiële nota bevat de overzichtstabellen met het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht, met daarin de berekening van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsgraad. In de financiële nota wordt ook een overzicht gegeven van de parameters die gehanteerd werden bij de raming van de uitgaven en ontvangsten.

De meeste kredietherzieningen kunnen verwerkt worden via interne kredietaanpassingen (IKA). Dat zijn verschuivingen binnen hetzelfde beleidsdomein die het resultaat op kasbasis niet beïnvloeden. Een IKA wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en wordt ter kennis gegeven en wordt ter kennis gegeven aan de gemeenteraad.

Andere aanpassingen geven aanleiding tot een budgetwijziging of aanpassing van het meerjarenplan, bijvoorbeeld verschuivingen tussen verschillende beleidsdomeinen waardoor het resultaat op kasbasis kan wijzigen.

We spreken van een budgetwijziging als de budgetherziening past binnen de geraamde resultaten op kasbasis (evenwichten op korte termijn) van de verschillende jaren van het meerjarenplan 2014-2019 en de autofinancieringsmarge (evenwicht op lange termijn) van het meerjarenplan 2014-2019 positief blijft. De gemeenteraad keurt deze goed.

Indien dat niet zo zou zijn, is er een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 noodzakelijk. Ook de gemeenteraad keurt deze goed.

Je kan het meerjarenplan van het gemeentebestuur en de aangepaste versies hieronder raadplegen. Ook het meerjarenplan en de strategische en financiële nota vind je onderaan.