Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid

Wat

Als het Lokaal Bestuur een officieel besluit neemt dat het recht of het algemeen belang schendt, kan je bij de toezichthoudende overheid een klacht indienen.
 
Je kan een klacht indienen tegen de besluiten van:
 • het college van burgemeester en schepenen;
 • de burgemeester;
 • het vast bureau;
 • de algemeen directeur;
 • de gemeenteraad; 
 • de raad voor maatschappelijk welzijn.
De toezichthoudende overheid bestaat uit de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf Vlaamse provinciegouverneurs.

Voorwaarden

Wil je een klacht indienen tegen een besluit van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn, moet dit binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag van de publicatie van het besluit op onze website.

 
Als het gaat om een besluit van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau of de algemeen directeur, dan heb je de tijd tot aan de goedkeuring van de jaarrekening waarop de beslissing betrekking heeft.

Procedure

Je kan zowel per brief als digitaal een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Dat kan: 

 • via dit digitale klachtenformulier
 • via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
  Agentschap Binnenlands Bestuur
  VAC Herman Teirlinck Brussel
  Havenlaan 88, bus 70
  1000 Brussel
De toezichthoudende overheid onderzoekt of de beslissing volledig wettelijk is en of het in strijd is met het algemeen belang. Daarna kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen.Je ontvangt binnen de drie maanden een antwoord op jouw klacht.

Raad van State

Je kan tegen sommige beslissingen ook een beroep indienen bij de Raad van State

Uitzonderingen

De toezichthoudende overheid is niet bevoegd om op te treden als het gaat om:

 • een goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (G)RUP; 
 • een omgevingsvergunning of weigering van een omgevingsvergunning; 
 • bouwovertredingen;
 • geluidshinder;
 • onderhoud wegen.