Visvergunning

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2019.
Datum publicatie website: donderdag 30 april 2020.

Artikel 1

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een retributie geheven op de afgifte van
een visvergunning.


De tarieven van de visvergunning worden per kalenderjaar als volgt vastgesteld:
 • € 25,00 per jaar voor het gebruik van één of twee vislijnen voor de vissers welke niet
 in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven;
 • € 10,00 per jaar voor het gebruik van één of twee vislijnen voor de vissers welke in de
 bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven.

Dit visgeld omvat een periode van een kalenderjaar, gedeelten van een jaar worden niet in
aanmerking genomen.
De vergoeding is dus voor een heel jaar verschuldigd, ongeacht op welk tijdstip van het jaar
de visvergunning ook wordt aangevraagd en bekomen.

Vrijstellingen en verminderingen:
 • Kinderen tot 12 jaar genieten een verminderd tarief van € 10,00 per jaar, ongeacht of
 ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of niet;
 • Personen vanaf 60 jaar en gehandicapten vanaf 66% invaliditeit genieten eveneens
 een verminderd tarief van € 10,00 per jaar, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de
 bevolkingsregisters of niet.

Voormelde personen moeten het bewijs leveren aan de hand van de identiteitskaart, en voor
de gehandicapten aan de hand van een attest waaruit voornoemde invaliditeit blijkt.

Artikel 2

Bij competitiewedstrijden ingericht op het domein Fort 2 en waarvoor voorafgaandelijk door
het schepencollege toelating werd verleend, dienen de deelnemers een vergoeding van
€ 1,25 per persoon en per dag te betalen, voor zover zij geen houder zijn van de hiervoor
vermelde visvergunning. De inrichters dienen voor de wedstrijd een volledige lijst met
deelnemers voor te leggen op basis waarvan de heffing van de vergoedingen zal
geschieden.

Artikel 3

De retributie wordt geïnd bij aankoop en aflevering van de visvergunning aan de balie van
het lokaal bestuur. Deze visvergunning is strikt persoonlijk en moet steeds in het bezit zijn
van de visser; dit is tevens de toelating om te vissen op het water van Fort 2.