Toekomststraat: antwoorden op de veelgestelde vragen

Wat

We hebben alle vragen die we na het infomoment in mei ontvingen verzameld in deze lijst met veelgestelde vragen. Gelijkaardige vragen werden gebundeld. Indien je een vraag of bemerking instuurde die op de ruimere omgeving van Wommelgem betrekking had, kwamen we via mail bij je terug. Hieronder delen we de vragen over het ontwerp en de circulatie van het project zelf. 

Het projectteam verwerkt alle feedback die jullie de afgelopen weken hebben doorgestuurd. Deze opmerkingen en ideeën worden waar mogelijk ingepast in het ontwerpplan. In juni stellen we het gedetailleerde ontwerpplan van de Ternesselei en de Dasstraat aan jullie voor tijdens een infomarkt. Alle buurtbewoners ontvingen daarvoor een uitnodiging en kunnen zich inschrijven zodat alles coronaveilig georganiseerd kan worden.

>> Snel naar de vragen over het ontwerp
>> Snel naar de vragen over het voorgestelde circulatieplan
>> Snel naar de vragen over de laadpalen
>> Snel naar de vragen over de parkeergelegenheid
>> Snel naar de vragen over de weginrichting

Alle vragen over het ontwerp

Waarom hebben we nog geen gedetailleerde plannen gezien tijdens het infomoment?

De gedetailleerde plannen zijn pas de laatste stap in het ontwerpproces. De infobrochure en het online infomoment waren opgebouwd rond de algemene straatbeelden. Daarin toonden we de concrete uitwerking van de bouwstenen en de ideeën van de bewoners van de Ternesselei en de Dasstraat uit november. De feedback die we na het infomoment in mei hebben ontvangen, wordt nu waar mogelijk ingepast in het ontwerpplan. Eind juni zal er een infomarkt georganiseerd worden waar buurtbewoners in kleine groepjes het ontwerp zullen kunnen inkijken. Tijdens de infomarkt kan je vragen stellen of kleine bemerkingen doorgeven.

Wat gebeurt er met de bomen die nu in de straat staan?

Oorspronkelijk zouden alle huidige bomen gerooid worden. Naar aanleiding van jullie opmerkingen zal het projectteam de aanwezige bomen zoveel mogelijk proberen op te nemen in het ontwerp. Deze bomen zullen dan niet langer geknot worden en kunnen uitgroeien tot een grotere, schaduwrijkere kruin. Alle andere ingestuurde suggesties rond groenaanleg werden bovendien doorgegeven aan de landschapsarchitect.

Kunnen er ook geveltuintjes in andere straten aangevraagd worden?

We starten voorlopig enkel in de Dasstraat met een proefproject voor het aanvragen en aanleggen van geveltuintjes. Na een evaluatie breiden we het mogelijk ook uit naar andere straten in Wommelgem.

Zal er ook een mogelijkheid zijn tot het voorzien van een systeem van deelwagens (bv. Cambio) in het finale ontwerp?

Het projectteam kent het concept, maar neemt het op dit moment nog niet op in het project. Momenteel zijn initiatieven voor het opzetten van een deelwagensysteem vooral gekoppeld aan private verkavelingen. We houden de vinger aan de pols voor mogelijkheden daarrond in de toekomst.

Worden er in het ontwerp ook voldoende zitbanken en vuilbakken voorzien?

In het ontwerp zullen er doorheen de straat zitbanken voorzien worden. Daarnaast zullen er ook voldoende rommeltrommels voorzien worden, niet alleen in de straat maar ook aan de verschillende belevingszones.

Worden de reeds aangelegde opritten ook mee heraangelegd?

Alle opritten zijn opgenomen in het nieuwe ontwerp, en zullen tijdens de werken opnieuw aangelegd worden in een waterpasserende steen. Regenwater kan daardoor vlot insijpelen. We verwachten dat de lage begroeiing tussen de stenen de vorming van ijsplekken in de winter ook zal verminderen.

Waarom wordt in de gehele straat een snelheidsbeperking van 30km/u voorzien?

Uit de ideeën en feedback op de brievenbushangers in november, kwam naar voor dat de bewoners nood hadden aan een autoluwe omgeving waar de nadruk op het woonkarakter ligt. Deze informatie is meegenomen in de uitgevoerde mobiliteitsstudie. Uit deze studie bleek dan dat het beperken van de snelheid tot maximaal 30km/u bijdraagt aan deze bouwsteen 'autoluwe straat', en zo een veiligere woonomgeving creëert.

Momenteel is de inrit van de Ternesselei naar de Terstraetenweg te smal, waardoor vrachtwagens (o.a. huisvuilophaling) de draaicirkel vaak moeilijk kan maken. Wordt dit in het nieuwe ontwerp aangepast?

Het projectteam evalueert momenteel of de voorziene asverschuiving ter hoogte van de Terstraetenweg aangepast kan worden, zodat de draaicirkel groter gemaakt kan worden. Tijdens de infomarkt in juni zal hierover meer informatie beschikbaar zijn.

Alle vragen over de circulatie

Is de afsluiting van de Doornaardstraat naast de brug definitief?

Ons voorstel om enkel fietsers en voetgangers naast de brug te laten passeren, kwam voor veel buurtbewoners als een verrassing. We hadden hen eerder bij deze plannen moeten betrekken. We begrijpen de reacties en willen samen met de buurt in dialoog gaan. De fietsbrug blijft behouden. Voor de straat naast de brug liggen alle mogelijke verkeerssituaties opnieuw op tafel. We houden jullie op de hoogte van de volgende stap.

Wanneer zal de brug van de Doornaardstraat afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer?

De brug van de Doornaardstraat zal pas voor gemotoriseerd verkeer afgesloten worden, nadat de brug van de Wijnegemsteenweg opnieuw opengesteld is. Op die manier is er steeds doorstroming gegarandeerd tussen het centrum van Wommelgem en het centrum van Wijnegem. Momenteel is de oplevering van de brug Wijnegemsteenweg gepland voor eind 2022.

Zal de Doornaardbrug op termijn ook vervangen worden zoals de brug van de Wijnegemsteenweg?

De brug van de Doornaardstraat staat onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. De brug verkeert in goede staat. Er zijn dus geen plannen om de brug te vervangen.

Wanneer de brug van de Doornaardstraat afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, hoe kan ik dan nog naar Wijnegem rijden?

Je kan vanuit Wommelgem op meerdere manieren naar Wijnegem rijden:

  • Via de Torenstraat en de brug van de Wijnegemsteenweg
  • Via de Ternesselei en Uilenbaan
  • Via de Autolei

Met het afsluiten van de Doornaardstraat zal de brandweer langer onderweg zijn naar de industriezone. Is hiermee rekening gehouden?

Het traject van de brandweerkazerne naar de industriezone (zowel Uilenbaan als Koralenhoeve) via het rondpunt is in meertijd beperkt. Er is dus geen significante meerfactor voor dit alternatieve traject.

Waarom is er voor gekozen om tussen de Terstraetenweg en de Adolf Mortelmansstraat de Dasstraat enkelrichting te maken?

Om aan de vooropgestelde bouwstenen te voldoen, en de dorpskern dus autoluw te maken en sluipverkeer te weren, is ervoor gekozen om de Dasstraat tussen de Terstraetenweg en de Adolf Mortelmansstraat enkelrichting te maken. Dat kadert binnen een ruimer circulatieplan, dat werd opgemaakt op basis van een uitgebreide mobiliteitsstudie van de omgeving.

Naar aanleiding van jullie feedback na het infomoment zullen we dit stuk enkelrichtingsverkeer opnieuw bespreken de mobiliteitsexperten en maken we een evaluatie van deze keuze.

Kan met dit nieuwe circulatieplan, ook de Rollebeekstraat tussen de Ternesselei en de Hoevenstraat weer opengesteld worden voor het verkeer?

Nee, het is een bewuste keuze om de Rollebeekstraat voor te behouden voor fietsers. Daarom blijft de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Waarom is de rijrichting in de Echelveldstraat (tussen de Hoevenstraat en de Dasstraat) veranderd?

Uit de mobiliteitsstudie bleek dat de rijrichting in de Echelveldstraat (tussen de Hoevenstraat en de Dasstraat) best omgedraaid zou worden. Zo wordt het gemakkelijker en veiliger om het smalle gedeelte van de Echelveldstraat in te rijden.

Hoe zal het kruispunt Dasstraat - Echelveldstraat veilig gemaakt worden?

De Dasstraat wordt ingericht volgens de vooropgestelde bouwstenen (autoluwe straat met een lage maximumsnelheid), en de weginrichting zal daaraan aangepast worden. Verder zal, dankzij het omdraaien van de rijrichting in de Echelveldstraat, deze straat voornamelijk nog bestemmingsverkeer aantrekken. Dat komt de verkeersdrukte ten goede. Eén van de hoekwoningen worden bovendien afgebroken, wat de zichtbaarheid op het kruispunt zal verbeteren.

Alle vragen over laadpalen

Zal het aanbod van elektrische laadpalen uitgebreid worden bij de heraanleg van de Dasstraat/Ternesselei?

Ja, we breiden de laadinfrastructuur verder uit. Op basis van de feedback zal het aantal laadpalen in de Ternesselei en omgeving verdriedubbeld worden van twee naar zes plaatsen. Er zullen laadpalen voorzien worden op de Ternesselei in de buurt van de tennispleinen, op de hoek van de Doornaardstraat/Ternesselei en op de hoek Terstraetenweg/Ternesselei.

Is er een mogelijkheid om een privélaadpaal aan een parkeerplaats te plaatsen, zodat deze niet aan de gevel moet bevestigd worden en de kabels niet over het voetpad lopen?

Privélaadpalen kunnen enkel aan de voorgevel geplaatst worden, en niet aan publieke parkeerplaatsen. Bijkomende publieke laadpalen zijn wel voorzien in het ontwerp. Verder wordt de wetgeving aangaande wat kan en niet kan op het openbaar domein met betrekking tot laadpalen nog verder onderzocht door de VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten). Van zodra daar meer informatie over beschikbaar is, wordt deze ook verder verdeeld.

Alle vragen over parkeren

Zijn de parkeertellingen wel in een representatieve periode gebeurd?

De tellingen van het parkeergedrag zijn op verschillende momenten uitgevoerd, overwegend buiten de kantooruren. Op die manier kon er een goed beeld gevormd worden van de doorsnee parkeerbehoefte in de straat.

Hoeveel parkeerplaatsen worden er voorzien, in vergelijking met de huidige toestand?

Er wordt in het ontwerp ongeveer 20% meer parkeerplaatsen voorzien (exclusief de zes laadpaal-parkeerplaatsen), dan de getelde toestand. Die extra parkeerplaatsen zijn verspreid over de gehele lengte van de nieuwe straten. Ter hoogte van de bocht zal er een parkeercluster worden voorzien. In het ontwerpplan zullen het aantal parkeerplaatsen effectief zichtbaar worden.

Is er wel genoeg rekening gehouden met de parkeerbehoefte van de tennisclubs in de Ternesselei?

De straat wordt heringericht voor hoofdzakelijk gebruik. Hoewel occasionele evenementen voor piekbelastingen kunnen zorgen, is het niet mogelijk om daarmee rekening te houden in het algemene ontwerp van de straat. Er zal echter wel een dialoog gestart worden tussen de gemeente en de tennisclubs om deze situatie structureel te bespreken.

Zal het na de heraanleg van de straat nog steeds mogelijk zijn om op de bermen te parkeren, zoals nu het geval is?

Nee, dat zal niet meer mogelijk zijn. Alle parkeerplaatsen worden duidelijk afgebakend, en het zal enkel mogelijk zijn om de wagens op deze parkeerplaatsen te parkeren. De openbare ruimte van de bermen wordt ingericht als groene belevingszone. We hebben op verschillende momenten de parkeerdruk in de straat gemeten. Na jullie feedback hebben bijkomend nog twintig extra parkeerplaatsen voorzien om zeker voldoende parkeergelegenheid te kunnen aanbieden.

Alle vragen over de weginrichting

Worden er aparte fietspaden voorzien voor de fietsers?

Nee, aparte fietspaden zijn niet opgenomen in het ontwerp. We baseerden ons voor deze keuze op de vooropgestelde bouwstenen en de richtlijnen van experten rond het aanleggen van fietsinfrastructuur. De inrichting van de straat dwingt de snelheidsbeperking van 30 km/u af. Bovendien wordt in de Dasstraat een fietsstraat voorzien.

Worden er aparte voetpaden voorzien voor de voetgangers?

Ja, in de gehele straat is altijd een zone voor voetgangers voorzien. De inrichting daarvan is afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is naast de aanwezige bebouwing. In het brede gedeelte van de Ternesselei is een slingerend wandelpad voorzien doorheen de groenzone om een parkgevoel te creëren. 

Waarom wordt de Ternesselei geen fietsstraat?

De straat is ontworpen op basis van de vooropgestelde bouwstenen (autoluwe straat met lage maximumsnelheid), en is daardoor voldoende veilig ingericht voor fietsers. Door de lengte van de straat is het niet optimaal om de gehele Ternesselei als fietsstraat in te richten. Dankzij de aanleg van een overrijdbare middenberm, is er genoeg ruimte voor automobilisten om fietsers veilig en voorzichtig voorbij te rijden.

Zullen er verkeersdrempels aangelegd worden?

Neen, er worden geen verkeersdrempels aangelegd. Er worden andere elementen gebruikt om het autoluwe karakter van de straat te accentueren, en het snelheidsregime te benadrukken. Zo werken we met asverschuivingen (vb. ter hoogte van de Adolf Mortelmansstraat). De rijstroken worden versmald, en zijn gescheiden door een overrijdbare middenberm.

Alle vragen over participatie

We wensen duidelijkheid over het verdere traject van informatie en participatie. Hoe denkt men dit aan te pakken? Hoe worden de meningen van bewoners verrekend, ook van diegenen die minder digitaal mondig zijn?

Tijdens dit traject hebben we samen met de bewoners de invulling van hun straat steeds concreter willen maken: van ideeën en bouwstenen, naar sfeerbeelden tot uitgemeten ontwerpplannen. De mate van inspraak en wijzigingen werd dus kleiner hoe verder we vorderden. Deze manier van werken was voor het projectteam nieuw. We hadden bij de start van het traject deze fases duidelijker moeten aangeven om verwarring te vermijden. 

We gebruikten sinds oktober een waaier aan communicatiemiddelen (zoals flyers, ideeënbus, filmpje en infomoment) om alle buurtbewoners te bereiken. In november verwerkten we de ideeën van de bewoners van de Ternesselei en de Dasstraat op de brievenbushangers. In mei werden ook alle voorstellen (ontvangen via chat, brief en mail) door het projectteam besproken. Al deze ideeën werden getoetst aan de vijf bouwstenen. Bijna alle voorstellen zullen terug te vinden zijn in het ontwerp. We kunnen gerust zeggen dat deze inbreng bepalend was voor hoe de straat er zal uitzien.

Alle vragen overige vragen

Wat zal er gebeuren met het verkeer van en naar de tennisclubs op de Ternesselei?

Het projectteam ontving verschillende suggesties over de toegang tot de twee tennisclubs. Op basis van deze feedback zal een voorstel geformuleerd worden aan tennisclub Forrest Hill om de toegang met de wagen te verleggen naar de industrie-zone. De toegangsweg in de Ternesselei zal dan nog enkel toegankelijk zijn voor trage weggebruikers. Er zal verder ook in overleg gegaan worden met de tennisclubs over de organisatie van toekomstige evenementen.

Wanneer krijgen we extra informatie over de rioleringswerken en de impact voor de bewoners?

Dit najaar plannen we een uitgebreide technische toelichting voor de bewoners en eigenaars. Omdat de aanpassing van de riolering zeer situatiespecifiek is, wordt die nog niet behandeld in de huidige, meer algemene infosessies.

Wanneer krijgen we meer uitleg over de uitvoering van de werken (duur, fasering,…)?

Tijdens de technische toelichting in het najaar staan we ook uitvoerig stil bij de uitvoering en onvermijdelijke hinder van de werken.

Hoe is dit project tot stand gekomen? Is de heraanleg geïnitieerd op vraag van de nutsmaatschappijen?

Het project is ontstaan vanuit een noodzaak voor heraanleg van riolering en de verouderde inrichting van de straat. Bij het opstarten van een project getuigt het van goed huisvaderschap (dat werd ook opgenomen in het afsprakenkader tussen gemeentes en nutsmaatschappijen) dat een gemeente alle betrokken partijen consulteert over de staat van hun leidingen. Zo gaan we voor een maximale samenwerking tussen de verschillende partijen en vermijden we onnodige werken na de heraanleg.

Wordt er ook gekeken naar de indeling van omliggende straten, en worden deze ook aangepast naar analogie van de Ternesselei/Dasstraat?

Momenteel beperkt het projectgebied zich tot de Ternesselei en Dasstraat. Het is dus niet voorzien om in de omliggende straten ingrepen uit te voeren aan de inrichting, het ontwerp of de parkeergelegenheid. Dankzij de aanpassingen die voorzien zijn binnen het projectgebied, wordt de invulling van de omliggende straten ook wel positief beïnvloed en veranderd. Ook deze omliggende straten zullen een meer autoluw karakter krijgen. Het projectteam verzamelt jullie suggesties over mogelijke verbeteringen en aanleg van de aanpalende straten. We evalueren dat op een later moment.

Er is nood aan geluidswering in de woonbuurten rond de E313. Wat doet de gemeente om dit gerealiseerd te krijgen?

De infrastructuur rond de E313 is een bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeente heeft regelmatig periodiek overleg met het AWV, waarbij dat onderwerp ook steeds op de agenda staat en besproken wordt.

Waarom was de schepen van Ruimtelijke Ordening niet op de vergadering aanwezig? Hij zou toch overzichtelijke straatplannen moeten kunnen aanbieden, en het hele project moeten kunnen kaderen in een ruimere visie op dorpsontwikkeling binnen de regio.

Tijdens het infomoment stond het projectteam in voor de presentatie. De inhoud van het project is echter volledig afgestemd met de verschillende disciplines binnen het bestuur; zowel de verschillende administratieve diensten als de verschillende betrokken schepenen. Dit project concentreert zich rond de heraanleg van één straat, en niet rond de algemene visie rond dorpsontwikkeling.