Stemmen met een volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De politierechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.

een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van jouw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)

zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel. een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven)
Je kan niet stemmen door uw geloofsovertuiging. een attest van de religieuze overheid
Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen. een attest van de directie van de instelling waar je studeert
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie. een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Procedure

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier downloaden op de website Verkiezingen.fgov.be of gratis aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website Verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door u ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van uw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • uw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op jouw oproepingsbrief.