Retributie werken uitgevoerd voor rekening van derden

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Toevoeging artikel 1bis
Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 21 mei 2015.
Datum publicatie website: dinsdag 9 juni 2015.

Artikel 1

Op de prijzen, aangerekend door de aannemer(s) die door de gemeente zal/zullen belast worden met het uitvoeren van onder meer rioolaansluitingen en het herstellen van wegen voor rekening van derden, zal een forfaitaire toeslag van 10 % ten voordele van de gemeente aangerekend worden, voor het dekken van de toezichts- en administratiekosten.

Artikel 1bis

Op de prijzen aangerekend door ato vzw, adviesbureau toegankelijkheid gebouwen, dewelke belast wordt met het afleveren van adviezen betreffende de toegankelijkheid van gebouwen bij een stedenbouwkundig dossier, wordt een forfaitaire toeslag van 10 % ten voordele van de gemeente aangerekend, voor het dekken van de toezichts- en administratiekosten.

Artikel 2

Indien werken uitgevoerd worden door de gemeentewerklieden, zullen volgende retributies aangerekend worden:

  • uurloon gemeentewerkman (zonder onderscheid van graad) 40 EUR;
  • gebruik bestelwagen, lichte vrachtwagen of vrachtwagen (bestuurder inbegrepen) 82 EUR/uur;
  • gebruik tractor met hydraulische kraan (bestuurder inbegrepen) 137 EUR/uur;
  • minimum bedrag per prestatie waarvoor werklieden personeel wordt ingezet 80 EUR.

Voor dringende oproepen buiten de normale werkuren, zullen de bovenstaande tarieven worden verdubbeld.

Bij levering van materialen zullen de aankoopprijzen aangerekend worden, verhoogd met een forfaitaire toeslag van 10 % voor toezichts- en administratiekosten.

Artikel 3

De retributie voor het plaatsen van bewegwijzering wordt vastgesteld op 305,00 EUR per wegwijzer, plaatsing inbegrepen, zoals voorgeschreven in de algemene reglementering betreffende de bewegwijzering op de gemeentelijke wegen van door het publiek bezochte etablissementen, plaatsen en instellingen van algemeen belang of van toeristische aard.

Artikel 4

De retributie is niet verschuldigd wanneer het beoogde werk als dusdanig aanleiding geeft tot de invordering van een belasting of van een andere speciale retributie ten voordele van de gemeente.

Hetzelfde geldt indien de prijs voor het werk werd vastgesteld bij overeenkomst tussen de gemeente en de belanghebbende.

Artikel 5

De retributie is verschuldigd door de persoon die aan het Gemeentebestuur gevraagd heeft het werk uit te voeren.

In geen geval brengt de betaling van de retributie enig recht mede tot private toe-eigening van de goederen behorende tot het gemeentelijk patrimonium, behalve het tijdelijke en opzegbaar gebruiksrecht.

Artikel 6

Het gemeentebestuur behoudt zicht het recht voor te weigeren een werk uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen.

Artikel 7

Voor werken waarvan de uitvoering aangevraagd wordt door de belanghebbende derde, dient het ramingsbedrag vooraf als waarborg in de gemeentekas te worden gestort.

De afrekening geschiedt na uitvoering van de werken.

Artikel 8

Deze verordening gaat in vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.