Retributie vaste constructies op openbaar domein

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt er een retributie geheven ten voordele van de gemeente ten laste van eenieder die zich voor de uitoefening van zijn handel of beroep en afgezien van de aard der koopwaren of de inrichting op de openbare plaatsen en wegen der gemeente stelt.

Uitzondering wordt gemaakt voor:

  • de gevallen van gebruik van het openbaar domein die reeds aanleiding geven tot het heffen van een andere belasting of retributie ten voordele van de gemeente.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die een standplaats op het openbaar domein inneemt ongeacht of dit op basis van een daartoe vereiste machtiging gebeurt of niet en ongeacht de strafrechtelijke gevolgen verbonden aan het wederrechtelijk innemen van de standplaats.

Artikel 3 

Het intrekken van de machtiging bij politiemaatregel wegens een fout van de betrokkene of het afzien van deze laatste van het genot van de gegeven machtiging, brengt voor de belastingplichtige geen enkel recht mee op terugbetaling van de reeds gestorte sommen.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd zonder dat betrokkene kan aanspraak maken op enig onherroepelijk recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein, doch integendeel de plicht heeft bij het eerste verzoek van de overheid het toegestaan gebruik op te heffen, of te beperken en zonder daarom aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

De betaling van de retributie brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichttaak mee. Het privaat gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 5

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 1,50 EUR per dag of gedeelte van een dag gebruik en per m2 of gedeelte van m2 van de bezette standplaats.

Artikel 6 

Voor de berekening van de retributie is de oppervlakte, welke dient in aanmerking genomen te worden die van de rechthoek welke fictief rond het voorwerp of de groep van voorwerpen die het openbaar domein bezetten, kan getrokken worden.

Artikel 7

Voor het innemen van een standplaats dient aangifte gedaan bij het gemeentebestuur van het ingenomen aantal vierkante meters en de duur van de bezetting. 

Het verschuldigde bedrag wordt als waarborg neergelegd in handen van de Gemeenteontvanger