OCMW-raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn van Wommelgem biedt tal van diensten aan. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuurt het OCMW. In Wommelgem bestaat de Raad uit 9 leden. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. De verslagen van de vergadering vind je achter deze link terug.

  • Wanneer? De vergaderingen van de OCMW-raad vinden elke vierde donderdag van de maand plaats, 's avonds aansluitend na de gemeenteraad van 20 u. In april vergaderen ze uitzonderlijk op de derde donderdag en deze verloopt digitaal. De vergadering is nadien van thuis uit te beluisteren. Klik hier om de audio te (her)beluisteren. Klik hier om de video te herbekijken.
  • Waar? De OCMW-raad vinden opnieuw fysiek plaats in de raadzaal van de Handboogstraat 36.

De Raadsleden van OCMW Wommelgem houden zich aan een deontologische code. De deontologische code van de OCMW-raadsleden is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de leden van de Raad als leidraad hanteren bij hun dienstverlening aan de bevolking.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan het Vast Bureau en aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Vast Bureau is bevoegd voor een aantal aspecten van het dagelijks bestuur. Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst is bevoegd voor het verlenen van individuele financiële hulp. Het treft beslissingen met betrekking tot individuele sociale dossiers. Het Bijzonder Comité vergadert in de regel éénmaal per maand.

De werking van Raad, Bijzonder Comité voor de sociale dienst en Vast Bureau wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

De raadsleden vertegenwoordigen het OCMW in de raden van bestuur en de algemene vergaderingen van een aantal organisaties en intercommunales. 

Verloop van de raad

Om 20 u. geeft de voorzitter het aanwezig publiek de kans om vragen te stellen. Deze mogen uiteraard niet gaan over punten die op dat ogenblik op de agenda staan. Na de eventuele vragen van het publiek opent de voorzitter de raad en wordt de dagorde aangevat.

De voorzitter geeft bondig weer waar het punt over handelt, waarna de raadsleden vragen en/of bemerkingen mogen formuleren. Deze worden beantwoord door de leden van het schepencollege. Na elk punt wordt er elektronisch gestemd. Na de stemming deelt de voorzitter het resultaat mee.

Vervolgens wordt het volgende punt behandeld. Als het openbaar gedeelte van de dagorde van de gemeenteraad afgehandeld is, schorst de voorzitter de vergadering van de gemeenteraad en opent de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze verloopt identiek zoals hierboven omschreven.

Na de behandeling van het openbaar gedeelte van de vergadering wordt de vergadering geschorst. Het aanwezige publiek dient de vergaderzaal te verlaten, waarna de voorzitter de vergadering verderzet met de punten geagendeerd in de geheime zitting. Indien er geen agendapunten opgenomen zijn in de geheime zitting, wordt de vergadering onmiddellijk gesloten na de behandeling van het openbaar gedeelte.

Samenstelling