Openbaar onderzoek waterbeheerplanning: bekijk de beleidsnota

Gepubliceerd op vrijdag 21 december 2018 12.26 u.
Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties. De tekst is terug te vinden op de website volvanwater.be.

Waterbeleidsnota 2020-2025

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbe-leid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Deel 'Visie'

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbe-leidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Deel 'Waterbeheerkwesties'

De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het opper-vlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbe-reidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werk-programma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.

Inspraak

Wilt u de documenten inkijken, wenst u meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt u een opmerking formuleren, surf naar www.volvanwater.be. Dien een opmerking in door te reageren op de documenten voor 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Of dien je opmerking schriftelijk in via het college van burgemeester en schepenen (Kaakstraat 2, 21060 Wommelgem).

Wat gebeurt er met jouw opmerking?

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.