Melding Volkaertslei op 11 november 2018

Info

Categorie
Verkeersveiligheid
Datum
zondag 11 november 2018
Straat
Volkaertslei 20 - 40
Status
In behandeling
Omschrijving
Snelheidsremmende maatregelen Volkaertslei
Met verbazing heb ik het artikel in GVA van zaterdag 10 november gelezen. Het is schrijnend hoe de bevoegde schepen zich blijft verdedigen met pertinente leugens.
1. Meer parkeerplaatsen creëren
Je moet echt blind zijn om niet te merken dat er in totaliteit een 10-tal parkeerplaatsen weggenomen zijn en dit in een omgeving waar de bebouwing voor het grootste gedeelte bestaat uit rijwoningen.
Door het indelen in rijstroken vallen er langs de pare zijde 4 à 5 en langs de onpare zijde 3 parkeerplaatsen weg. Door het onoordeelkundig aanbrengen van de parkeerstroken en het plaatsen van die paaltjes worden nogmaals 3 parkeerplaatsen gesupprimeerd.
Bij begrafenisplechtigheden en festiviteiten in het Kandonckske zijn de parkeerplaatsen op de parking achteraan ontoereikend zodat ook deze bezoekers hun wagens in de Volkaertslei en omgeving dienen te stallen.
2. Snelheidsremmers
De snelheidsremmer geplaatst langs de pare zijde heeft totaal geen meerwaarde. Enkele meters verder dien je toch al af te remmen om de bocht rond de middenparkeerstrook te maken.
De snelheidsremmer geplaatst langs de onpare zijde heeft niet het beoogde effect omdat er verder in de straat geen maatregelen genomen zijn om de snelheid laag te houden. Er zijn betere mogelijkheden om de weggebruikers te dwingen tot een lagere snelheid.
3. Veiligheid
Door de huidige situatie wordt de veiligheid van de weggebruikers helemaal niet verhoogd, integendeel.
Eerst en vooral dien je de middenparkeerstrook achterwaarts te verlaten. Dit is echt wel gokken want je hebt geen enkel zicht op het aankomend verkeer.
Vele wagens en fietsers rijden gewoon rechtdoor door de enkelrichting, enerzijds door onwetendheid en onoplettendheid, anderzijds doen vele bestuurders dit bewust om gewoon te kunnen blijven rechtdoor rijden. Dit creëert gevaarlijke situaties vooral bij het einde van de middenparkeerstrook.
In een straat waar er in 40 jaar geen enkel ongeval is gebeurd hebben er zich sinds de nieuwe situatie reeds 2 ongevallen voorgedaan, gelukkig zonder veel erg.
4. Reacties
Het durven stellen door de heer Van Scharen dat hij enkel positieve reacties heeft ontvangen tart elke verbeelding. Het is duidelijk dat hij niet met de buurtbewoners heeft gesproken. Als je je natuurlijk afschermt van de benadeelden zal je weinig negatieve reacties bekomen.
In een tijd waar iedereen de mond vol heeft van burgerparticipatie zou het misschien toekomstgericht wenselijk zijn de nieuwe situatie voorafgaandelijk in een buurtvergadering toe te lichten. Vooraleer er een definitieve beslissing genomen wordt is het noodzakelijk dergelijke buurtvergadering te organiseren. Hier is natuurlijk wel wat (politieke) moed voor nodig.
Tot slot wens ik wel te benadrukken dat maatregelen om de snelheid te verminderen toe te juichen zijn indien ze op een efficiënte en doordachte wijze gerealiseerd worden. Dit is hier echter niet het geval. Men heeft maar wat geprobeerd zonder de gevolgen voor de buurt in kaart te brengen.
Graag nodig ik de schepen uit om in overleg te gaan met de buurtbewoners.