Kennisgeving plan-MER 'Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden'

Gepubliceerd op woensdag 25 juli 2018 10.17 u.
Het departement Omgeving laat een milieueffectenrapport (MER) opmaken voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden. Vanaf 30 juli kan je de aanzet van het onderzoek inkijken en tot 30 augustus kan je opmerkingen of aandachtspunten doorsturen.

Het onderzoek zal leiden tot een informatief document, dat lokale besturen in de toekomst kunnen gebruiken wanneer ze beslissingen in verband met ruimtelijke ordening en overstromingsrisico's nemen.

Jouw opmerking telt

Van 30 juli tot en met 30 augustus kan je de kennisgevingsnota van het plan-MER inkijken (zie bijlage onderaan de pagina). In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten ervan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. 

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. 

Hoe insturen?

Tijdens de kennisgevingsperiode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over het plan-MER indienen bij dit dienst MER. Je opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER. Reageer:

Meer info?

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-PL0256
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
mer@vlaanderen.be