Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De vergaderingen zijn openbaar. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners gekozen. De raad bestaat uit 23 leden, namelijk de burgemeester, 5 schepenen en 17 raadsleden. 

Regeling tijdens de coronamaatregelen
Omwille van de maatregelen in het kader van de coronapandemie wordt de raad (voorlopig tot en met de raad van 24 juni 2021) digitaal georganiseerd en audiovisueel gelivestreamd via Youtube. Daardoor kent de raad geen normaal verloop. Dat houdt onder andere in dat er helaas geen vragen door het publiek live gesteld kunnen worden. Ze kunnen hun vragen wel vooraf overmaken aan secretariaat@wommelgem.be. Tijdens een digitale raad kan er bovendien niet onmiddellijk digitaal gestemd worden. De raadsleden stemmen na de behandeling van alle punten van het openbaar gedeelte en na de behandeling van het gesloten gedeelte per mail. De uitslag van deze stemming wordt nog tijdens het desbetreffende gedeelte van de vergadering mondeling meegedeeld door de voorzitter.

Verloop van de raad

Om 20 u. geeft de voorzitter het aanwezig publiek de kans om vragen te stellen. Deze mogen uiteraard niet gaan over punten die op dat ogenblik op de agenda staan. Na de eventuele vragen van het publiek opent de voorzitter de raad en wordt de dagorde aangevat.

De voorzitter geeft bondig weer waar het punt over handelt, waarna de raadsleden vragen en/of bemerkingen mogen formuleren. Deze worden beantwoord door de leden van het schepencollege. Na elk punt wordt er elektronisch gestemd. Na de stemming deelt de voorzitter het resultaat mee.

Vervolgens wordt het volgende punt behandeld. Als het openbaar gedeelte van de dagorde van de gemeenteraad afgehandeld is, schorst de voorzitter de vergadering van de gemeenteraad en opent de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze verloopt identiek zoals hierboven omschreven.

Na de behandeling van het openbaar gedeelte van de vergadering wordt de vergadering geschorst. Het aanwezige publiek dient de vergaderzaal te verlaten, waarna de voorzitter de vergadering verderzet met de punten geagendeerd in de geheime zitting. Indien er geen agendapunten opgenomen zijn in de geheime zitting, wordt de vergadering onmiddellijk gesloten na de behandeling van het openbaar gedeelte.

Documenten

Samenstelling