Gemeentelijk retributiereglement feestzaal Fort 2

Aangenomen door de gemeenteraad op 19 december 2013
Datum publicatie website: 20 januari 2014

Art.1. Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden de vergoedingen voor het gebruik van de feestzaal op het recreatiedomein Fort II vastgesteld als volgt:

Omschrijving Wommelgemse vereniging Vereniging buiten Wommelgem
Gebruiksvergoeding 40 euro/dag 250 euro/dag
Zonder publiek 20 euro/dag 125 euro/dag
Met inkomgeld 80 euro/dag 500 euro/dag
Waarborg 125 euro/dag 125 euro/dag
  1. De gebruiksvergoeding per dag zal gehalveerd worden voor de dagen waarop de manifestatie niet toegankelijk is voor het publiek.
  2. Het is de ontleners van de gemeentelijke feestzaal niet toegestaan om inkomgelden te vragen behoudens mits uitdrukkelijke toestemming van het Schepencollege. Indien het Schepencollege deze toestemming verleent worden de voormelde gebruiksvergoedingen verdubbeld.
  3. De periode van één dag vangt aan om 10 uur in de voormiddag en verstrijkt 's anderendaags eveneens om 10 uur in de voormiddag.
  4. Met het oog op de naleving van artikel 4 van het gebruiksreglement zal in de gemeentekas een waarborg van 125 EUR gestort worden voor de ingebruikname van de feestzaal. De waarborg blijft door de gemeente verworven indien niet voldaan wordt aan voormelde voorwaarden.