Gemeentelijk reglement voor verwaarloosde woningen en gebouwen

Artikel 1
Een register voor verwaarloosde woningen en gebouwen systematisch bij te houden.

Artikel 2 - Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Administratie

De afdeling Omgeving, Huisvesting en Veiligheid van de gemeente Wommelgem wordt belast met het beheer van een register voor verwaarloosde woningen en gebouwen en de vaststelling van verwaarlozing bij woningen en gebouwen.

2° Bezwaarinstantie
Het college van burgemeester en schepenen.

3° Beveiligde zending
Eén van de hiernavolgende betekeningswijzen:

a. een aangetekend schrijven.
b. een afgifte tegen ontvangstbewijs.

4° Gebouw
Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

5° Woning
Een goed vermeld in artikel 2 §1, eerste lid, 31° van de Vlaamse Wooncode - elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.

6° Zakelijk gerechtigde
Alle houder(s) van één van de volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom.
 • het recht van opstal of van erfpacht.
 • het vruchtgebruik.

7° Inventarisatiedatum
De datum waarop de woning of het gebouw voor de eerste maal in het register voor verwaarloosde woningen en gebouwen wordt ingeschreven.

8° Technisch verslag
Het verslag van de administratie dat de gebreken inzake verwaarlozing aan de buitenzijde van een woning of een gebouw vaststelt en de behaalde strafpunten weergeeft, alsook de identificatiegegevens van het onderzoek, de woning of het gebouw, de houder(s) van het zakelijk recht en het besluit of de woning of het gebouw wel of niet . Zie bijlage.

9° Verwaarlozing
Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten,... en wanneer deze 12 strafpunten behaalt op het technisch verslag voor verwaarloosde woningen en gebouwen.

10° Register
Gemeentelijke inventarislijst waarop de verwaarloosde woningen en gebouwen worden opgenomen.

11° Feitenonderzoek
Een plaatsbezoek dat door de administratie wordt uitgevoerd met als doel de aangehaalde argumenten vermeld in de ontvangen bezwaarschriften en schrappingsaanvragen te controleren op de feitelijke toestand.

Artikel 3 - Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

De gemeente houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij.
In de dossiers van de woningen en gebouwen die in dit register opgenomen worden, worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:

1° het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw.
2° de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw.
3° de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden.
4° het nummer, de datum en de indicaties van het technisch verslag.

Artikel 4 - Vaststelling van verwaarlozing

§1. Onverminderd de toepassing van 89bis van het Wetboek van Strafvordering heeft de administratie toegang tot de bedrijfsruimten, gebouwen, woningen en kamers om alle voor de inventarisatie noodzakelijke opsporingen en vaststellingen te verrichten.

§2. De administratie bezit de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeenteheffingen.

§3. De administratie stelt de verwaarlozing van een woning of een gebouw vast aan de hand van een technisch verslag. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal 12 strafpunten. Aan het verslag wordt minstens één foto van de woning of het gebouw toegevoegd.

Artikel 5 - Opname van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1. De administratie neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het verwaarloosd is, op in het register, de vijfde werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn vermeld in artikel 7, §1 of, wanneer een ontvankelijk bezwaar is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is.

§2. Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het register, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

§3. Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, kan eveneens worden opgenomen in het register.

Artikel 6 - Kennisgeving van de opname
De zakelijk gerechtigden worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw op te nemen in het register.

Deze kennisgeving bevat:

 • Het technisch verslag.
 • Informatie met betrekking tot de procedure voor het indienen van een bezwaar tegen de opname in het register en de mogelijkheid tot schrapping uit het register.
 • Alle rechtsgeldige gevolgen.

Artikel 7 - Bezwaar tegen de voorgenomen opname

§1. Binnen een termijn van dertig dagen ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, vermeld in artikel 6, kan een zakelijk gerechtigde per beveiligde zending bezwaar indienen bij de bezwaarinstantie tegen de voorgenomen opname in het register.

§2. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en minimaal volgende gegevens bevatten:

 • De identiteit en het adres van de indiener.
 • De vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het bezwaarschrift betrekking heeft.
 • De aanwijzing van het technisch verslag van de woning of het gebouw waarop het bezwaarschrift betrekking heeft.
 • De datum van het indienen van het bezwaarschrift.
 • Een motivering en/of bewijsstukken die aantonen dat het voornemen tot opname van de woning of het gebouw in het register onterecht is.

Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging.

§3. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd.

§4. Het bezwaarschrift is niet ontvankelijk:

 • Als de gegevens, zoals vermeld in artikel 7, §2, niet volledig zijn of;
 • Als het te laat werd ingediend, of niet werd ingediend overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, §1. van dit reglement of;
 • Als het bezwaarschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde of;
 • Als het bezwaarschrift niet ondertekend is door de indiener.

Als het bezwaarschrift niet ontvankelijk is, deelt de bezwaarinstantie dit mee aan de indiener met de vermelding dat de procedure als afgehandeld wordt beschouwd en de woning of het gebouw wordt opgenomen in het register.

§5. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek als een onderzoek op stukken niet volstaat of indien de administratie dit nodig acht.

§6. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaarschrift en betekent zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van 90 dagen, ingaand op de dag na deze van de betekening van het bezwaarschrift.

Als dit niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het bezwaar geacht te zijn bijgetreden en wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het register.

Als de bezwaarinstantie het bezwaar bijtreedt, wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk register.

§7. Indien de voorgenomen opname in het register niet tijdig betwist wordt, of het bezwaar van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de administratie de woning of het gebouw in het register op vanaf de datum van de vaststelling van de verwaarlozing.

Artikel 8 - Schrapping uit het register

§1. De administratie schrapt een woning of een gebouw uit het register wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het technisch verslag, vermeld in artikel 4, 12 strafpunten of meer zouden opleveren.

§2. Voor de schrapping uit het register richt de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd verzoek per beveiligde zending aan de administratie. Dit verzoek bevat minimaal volgende gegevens:

 • De identiteit en het adres van de indiener.
 • De vermelding van het adres van de betreffende woning of gebouw .
 • De aanwijzing van het technisch verslag van de betreffende woning of gebouw.
 • De datum van het indienen van het bezwaarschrift.
 • Een motivering, eventueel gestaafd met bewijsstukken, die aantoont dat de woning of het gebouw geschrapt kan worden uit het register.

§3. De administratie onderzoekt de ontvankelijke aanvragen tot schrapping en doet een uitspraak over het verzoek. De administratie betekent de beslissing over het verzoek met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de betekening van verzoek. Als de kennisgeving niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd.

§4. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het register. De datum van betekening van het verzoek tot schrapping geldt als datum van de schrapping uit het register.

Artikel 9 - Beroep tegen weigering tot schrapping

§1. Tegen de beslissing om de aanvraag tot schrapping van een woning of gebouw uit het register te weigeren kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen bij de bezwaarinstantie op dezelfde manier als het indienen van een bezwaarschrift volgens de procedure bepaald in artikel 7.

§2. Als de beslissing over het beroep, volgens de procedure vermeld in artikel 7, §7 niet tijdig werd betekend, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd en wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het register.

§3. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het register.

Artikel 10 - Slotbepalingen

§1. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

§2. De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.