Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een officiële adviesraad, ingesteld bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening. Dat betekent dat elke gemeente ertoe gehouden is een GECORO op te richten en de leden daarvan te benoemen. Het decreet beschrijft een aantal wettelijke bevoegdheden van de GECORO, onder andere bij de totstandkoming van het GRSP en de RUP's, de verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De Commissie kan ook adviseren bij het vergunningenbeleid.

Naast bovenstaande verplichte opdrachten kan de GECORO ook op eigen initiatief meewerken aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. De GECORO kan los van een adviesvraag opmerkingen maken, voorstellen doen of advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Huishoudelijk reglement

De werking van de Gecoro zit vervat in het huishoudelijk reglement (PDF).

Hieronder kan je de verslagen van de laatste twee jaar downloaden. Wenst u een ouder verslag in te kijken dan kan u hiervoor contact opnemen met de dienst Omgeving via omgeving@wommelgem.be.

Samenstelling