Cultuurraad

De Wommelgemse cultuurraad is samengesteld uit afgevaardigden van culturele verenigingen en organisaties, maar staat ook open voor individueel geïnteresseerden en deskundigen op cultureel vlak. Zijn belangrijkste taak bestaat erin om het lokaal bestuur te adviseren in cultuurgebonden materies. Hij doet dat op vraag van de gemeente of uit eigen beweging. De adviezen kunnen betrekking hebben op subsidies, reglementen, infrastructuur … Maar vaak is het ook een overlegplatform dat duidelijkheid schept over specifieke regelgeving, de samenwerking bij culturele initiatieven wil aanzwengelen, een cultuurkalender samenstelt…

De cultuurraad organiseert ook zelf activiteiten en neemt deel aan campagnes ter bevordering van de culturele participatie. 

De cultuurraad adviseert het lokaal bestuur bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Het lokaal bestuur vraagt de cultuurraad om advies over volgende culturele aangelegenheden:

  • de bescherming en de luister van de taal (o.a. bij het geven van straatnamen)
  • de aanmoediging van de vorming van navorsers (o.a. studiebeurzen en prijzen voor kunstenaars)
  • de schone kunsten (plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie)
  • het cultuurpatrimonium (met inbegrip van monumenten en landschappen)
  • de musea
  • de wetenschappelijk-culturele instellingen
  • de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten
  • de plaatselijke radio-omroepen en regionale televisie
  • de permanente vorming en culturele animatie
  • de vrijetijdsbesteding en het toerisme

De cultuurfunctionaris staat in voor de administratieve ondersteuning van de cultuurraad (zoals verslaggeving, briefwisseling ...).

Het algemeen reglement adviesraden vind je hier.

Samenstelling