Belastingen op reclameborden

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: dinsdag 14 januari 2014.

Artikel 1

Er wordt met ingang van1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een kohierbelasting geheven op de reclameborden, aangewend met een publiciteitsdoel.

Onder reclameborden wordt verstaan elke constructie in onverschillig welk materiaal (zoals vlaggen, spandoeken, ballons en dergelijke), geplaatst langs de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip van muren of gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen.

Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte beschouwd worden als een bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.

Artikel 2

De belasting bedraagt 60 EUR per jaar en per m2 voor elk belastbaar reclamebord.
De oppervlakte van de reclameborden wordt steeds afgerond op de hogere m2.

Artikel 3

Voor de berekening van de belasting zal de nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking worden genomen, dat wil zeggen de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting.

Voor muren evenwel is alleen dat gedeelte van de muur belastbaar dat werkelijk voor reclame wordt gebruikt.

Artikel 4

Worden vrijgesteld van deze belasting:

  • reclameborden of afsluitingen gebruikt door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties die betrekking hebben op hun activiteiten;
  • de publiciteitsborden die geplaatst worden op verzoek van het gemeentebestuur;
  • de borden die uitsluitend betrekking hebben op de handel of nijverheid, bedreven in het pand waar ze zich bevinden;
  • de private ingangsborden.

Artikel 5

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht het tijdstip van aanplakking, aanwending of ingebruikneming van het belastbaar reclamebord.

Artikel 6

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft gebruik te maken van het reclamebord en, in bijkomende orde, als de gebruiker onbekend is, de eigenaar van de grond of van de muur waarop het bord zich bevindt.

Artikel 7

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar aangifte doen bij het gemeentebestuur, volgens de toestand op 1 maart van het jaar.

Voor elk belastbaar voorwerp dient er vermeld te worden: de ligging of plaatsing, elke verplaatsing, wijziging, vergroting of verkleining en de nauwkeurige oppervlakte of de nieuwe oppervlakte. De reclameborden geplaatst, aangewend of in gebruik genomen in de loop van het jaar, moeten binnen de veertien dagen na de plaatsing, aanwending of ingebruikneming aangegeven worden.

Artikel 8

De aangestelde ambtenaren van het gemeentebestuur zijn gemachtigd om iedere overtreding vast te stellen.

Artikel 9

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het College van Burgemeester en Schepenen de belastingplichtige, met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 10

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.

Artikel 11

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.