Belasting op lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: dinsdag 14 januari 2014.

Artikel 1

Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een contant-belasting geheven op het begraven op de gemeentelijke begraafplaats van het lijk of de as en het uitstrooien of bijzetten in het columbarium van de as van personen welke overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente en die, op het ogenblik van hun overlijden, hun domicilie of gewone verblijfplaats niet hebben op het grondgebied van de gemeente.

De belasting treft zowel de begraving als de verstrooiing of het bijplaatsen in een columbarium/urnenveld, van de as van gecremeerde overledenen.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot begraving, asverstrooiing of plaatsing in een columbarium doet.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld op 160 EUR.

Artikel 4

De belasting is niet verschuldigd voor het begraven, het uitstrooien of de bijzetting in het columbarium van:

  • in dienst van het vaderland overleden militairen en burgers;
  • personen welke voorheen in de bevolkingsregisters van de gemeente Wommelgem ingeschreven waren, doch op het ogenblik van hun overlijden ingeschreven waren in een andere gemeente en verbleven:
    • hetzij in een psychiatrische inrichting,
    • hetzij in een instelling voor gehandicapten,
    • hetzij in een rustoord voor bejaarden,
    • hetzij bij één van hun kinderen, indien het personen betreft welke de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

Artikel 5

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan een contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 6

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning, of ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Artikel 7

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.