Belasting op het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: donderdag 16 januari 2014.

Artikel 1

Er wordt met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een belasting gevestigd op het opruimen door het gemeentebestuur van allerhande sluikgestorte afvalstoffen. Onder sluikstorten dient te worden verstaan “het achterlaten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en/of op niet-regelmatige tijdstippen en/of in niet reglementaire recipiënten”.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door elke persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die de afvalstoffen achtergelaten heeft.

Artikel 3

De belasting bestaat uit volgende onderdelen en wordt als volgt bepaald:

  • ¬≠administratiekosten : 25 EUR per dossier;
  • inzet werklieden : 40 EUR per uur;
  • inzet bestelwagen of vrachtwagen (incl. chauffeur): 82 EUR per uur;
  • de overslag, het verwerken, het storten of het verbranden van de afvalstoffen: kostprijs overeenkomstig de vigerende tarieven verhoogd met de milieuheffing;
  • vervoerskosten naar de desbetreffende verwerkingsinstallatie : 1,25 EUR per km.

Artikel 4

De minimumbelasting bedraagt 350 EUR.

Artikel 5

De belasting wordt ingekohierd.

Artikel 6

De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen, zoals later aangevuld en gewijzigd.