Belasting op het aanvragen van omgevingsvergunning

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 18 mei 2017.
Datum publicatie website: woensdag 7 februari 2018

Wijziging artikel 1 en 8:
Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 15 juni 2017
Datum publicatie website: woensdag 7 februari 2018

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een belasting gevestigd op het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Artikel 2

De belasting wordt vastgesteld op:

  digitaal ingediend ingediend op papier
Melding € 0,00 € 50,00
Aanvraag stedenbouwkundig attest € 0,00 € 50,00
Vereenvoudigde omgevingsaanvraag € 0,00 € 100,00
Gewone omgevingsaanvraag € 0,00 € 150,00
Aanvraag of wijziging verkavelingsvergunning € 50 per lot € 50 per lot
Kost per openbaar onderzoek € 250,00 € 250,00
Kost bij evaluatie MER, OVR of MOBER € 250,00  € 500,00 
Kost bij projectvergadering € 250,00 € 250,00
Kost bij informatievergadering € 150,00 € 150,00
Kost bij publicatie in dag- of weekblad € 500,00  € 500,00 
Aanvraag tot bijstelling of afwijking milieuvoorwaarden € 150,00 € 250,00
Omzetting milieuvergunning naar een permanente omgevingsvergunning € 250,00 € 500,00

Artikel 3

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtsperso(o)n(en) die de aanvraag doet of de natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtsperso(o)n(en) die de exploitatie uitbaat.

De belasting zal gefactureerd worden op het ogenblik van het volledig en ontvankelijk verklaren van het aanvraagdossier en telkens wanneer dit verreist is tijdens het verloop van de procedure.

Artikel 4

Zijn van de belasting vrijgesteld: alle aanvragen van overheden of van bedrijven, organisaties en instellingen opgericht door een overheid.

Artikel 5

Indien het aanvragen van omgevingsvergunningen voor vergunningsplichtige projecten betreft, die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn, wordt de belasting vastgesteld in verhouding tot de oppervlakte van het gedeelte van het project op grondgebied van de gemeente tot de totale oppervlakte van het project. Hierbij wordt uitgegaan van de oppervlakte van de kadastrale percelen.

Artikel 6

Bij wanbetaling wordt de belasting ingekohierd en wordt aldus een kohierbelasting.

Artikel 7

De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen, zoals later aangevuld en gewijzigd.

Artikel 8

Volgend reglement wordt met ingang van 1 januari 2018 opgeheven:

  • Belasting op vergunningsplichtige inrichtingen