Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: donderdag 16 januari 2014.

Artikel 1

Er wordt met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting geheven op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Wommelgem.

Artikel 2

Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, die erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten van de adverteerder.

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan: stalen en reclamedragers van gelijk welke aard die ertoe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen van de diensten, producten of transacties door de adverteerder aangeboden. Deze opsomming is niet limitatief.

Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld op 150,00 EUR per verspreiding.

Artikel 4

Er wordt vrijstelling verleend voor de reclamedrukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte kleiner is dan 1500 cm2. Per uitgave zal de som der bedrukte bladzijden van één exemplaar in aanmerking genomen worden.

Artikel 5

De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is en/of niet vermeld is op het reclamedrukwerk of de gelijkgestelde producten dan is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd.

Artikel 6

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden bij het gemeentebestuur voorafgaandelijk aangifte te doen van alle belastbare elementen uiterlijk 24 uur voor de verspreiding van het drukwerk.

De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag; datum (of data) van verspreiding en bedrukte oppervlakte.

Voor periodieke verspreiding mag bij voorbaat aangifte gedaan worden voor een periode van hoogstens één jaar. Op basis van deze gegevens wordt een kohier opgesteld.

Artikel 7

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve gevestigd volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 8

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 9

De belasting wordt gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier.

Artikel 10

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.