Belasting op de bedrijfsruimten

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: donderdag 16 januari 2014.

Artikel 1

Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de bedrijfsruimten. 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente een economische activiteit uitoefenen.

Onder economische activiteit wordt verstaan:

 • het exploiteren van een handels-, nijverheids-, landbouw- of tuinbedrijf;
 • het uitoefenen van een vrij beroep of zelfstandige activiteit;
 • het uitoefenen van een andere economische activiteit.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd per vestiging door de belastingplichtige gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden. 

Een belastingplichtige wordt geacht over minstens één belastbare vestiging te beschikken. Een maatschappelijke zetel wordt steeds beschouwd als een vestiging.

Per vestiging betekent per bedrijfsruimte, lokaliteit of deel ervan, onder gelijk welke vorm en die individueel of collectief worden gebruikt of gebruikt kunnen worden.

Onder “gebruik” moet elke vorm van gebruik worden verstaan; handelshuizen, winkels, magazijnen, garages, loodsen, stapelhuizen, kantoren, fabrieken, werkhuizen, werkplaatsen, terreinen, met inbegrip van onder meer het gebruik als (toegangs)weg, parking, plantsoen, grasstrook, groenzone, vijver, sportterrein, laad-, los- of stortplaats, opslagruimte, bufferzone.

De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt.

Voor de vaststelling van de belastbare gebouwde oppervlakte wordt de oppervlakte gemeten van elke ondergrondse en bovengrondse bouwlaag met inbegrip van de buitenmuren, garages, berg- en opslagplaatsen, waar deze zich ook bevinden, doch met uitsluiting van het gedeelte dat uitsluitend als woongelegenheid van de belastingplichtige of beoefenaar van het vrij beroep wordt gebruikt.

De oppervlakte die gemeenschappelijk door meerdere belastingplichtigen gebruikt wordt of ter beschikking is, wordt in hoofde van iedere belastingplichtige belast pro rata van de door hem/haar exclusief gebruikte of ter beschikking zijnde gebouwen en ongebouwde oppervlakten.

Artikel 3

De belasting is niet toepasselijk op:

 • de openbare besturen, instellingen en diensten;
 • de rechtspersonen bedoeld in artikel 180, 181 en 182 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

Artikel 4

Het bedrag van de belasting is ondeelbaar en wordt per jaar vastgesteld op basis van de totale bedrijfsoppervlakte per 1 januari van het belastingjaar.

Het tarief per vierkante meter wordt als volgt bepaald:

 • Voor de eerste 500 m² wordt een vrijstelling verleend;
 • Voor vestigingen met een oppervlakte van 501 m² tot 1.000 m² : 300 EUR;
 • Voor vestigingen met een oppervlakte groter dan 1000 m² : 300 EUR vermeerderd met 0,20 EUR per m² belastbare oppervlakte.

Elk gedeelte van een m² wordt als een volledige m² aangerekend.

De belasting bedraagt maximum 6.200 EUR per belastingplichtige.

Artikel 5

In afwijking van artikel 4 gelden voor de land- en tuinbouwondernemingen volgende bepalingen en tarieven:

 • uitsluitend in open lucht:
  • forfaitair: 100 EUR tot een bedrijfsvloeroppervlak van 20 ha;
  • meer dan 20 ha: 100 EUR vermeerderd met 30 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha.
 •  uitsluitend onder glas:
  • forfaitair: 100 EUR tot een bedrijfsvloeroppervlak van 10.000 m²;
  • meer dan 10.000 m²: 100 EUR vermeerderd met 0,03 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m².
 •  gemengde tuinbouwbedrijven (exploitaties zowel in open lucht als onder glas):
  • forfaitair : 100 EUR tot een bedrijfsvloeroppervlak van 20 ha in open lucht en/of 10.000m² onder glas;
  • meer dan deze minima: 100 EUR vermeerderd met 30 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha in open lucht;
   100 EUR vermeerderd met 0,03 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m² onder glas.

"Onder glas" betekent: een stevige en duurzame constructie.

Artikel 6

Elke belastingplichtige moet jaarlijks uiterlijk op 31 maart van het lopende belastingjaar bij het gemeentebestuur aangifte doen met opgave van de belastbare oppervlakte, per afzonderlijke vestiging, van de in voorgaande artikels bedoelde ruimten. Het aangifteformulier wordt ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.

Een belastingplichtige is vrijgesteld van de voorgeschreven aangifteplicht op voorwaarde dat hij/zij voor het vorige aanslagjaar voor deze vestiging werd aangeslagen op basis van een tijdig en correct ingediende aangifte.

Een belastingplichtige is eveneens vrijgesteld van de voorgeschreven aangifteplicht voor de vestiging(en) waarvoor hij/zij in de loop van het belastingjaar van de dienst financiën een voorstel van aangifte ontving.

Wanneer alle aangiftegegevens van een vestiging gekend zijn door de dienst financiën, kan aan de belastingplichtige daarvoor een formulier “voorstel van aangifte” worden bezorgd waarop de vermelde aangiftegegevens reeds staan ingevuld.

Als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar het voorstel verbeterd en vervolledigd terugsturen. Het tijdig teruggezonden en gecorrigeerde of aangevulde voorstel tot aangifte, geldt in dat geval als aangifte.

Als de gegevens op dit voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, is de belastingplichtige niet verplicht dit formulier tegen 31 maart van het aanslagjaar terug te sturen. In dat geval is automatisch aan de aangifteplicht voldaan en wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens vermeld op het toegestuurde voorstel van aangifte.

Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen aangifteformulier of voorstel van aangifte heeft ontvangen is hij/zij verplicht, uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar, aan de financiële dienst de voor aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen, eventueel op het formulier dat daartoe op verzoek zal worden toegezonden.

Artikel 7

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht en de belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. De stopzetting of vermindering van de economische activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering of teruggave.

Artikel 8

De belastingplichtige moet bovendien binnen de maand uit eigen beweging aangifte doen bij de dienst financiën, vergezeld van de nodige bewijsstukken van:

 • elke nieuwe of bijkomende vestiging op het grondgebied van de gemeente Wommelgem;
 • elke wijziging van de beschikbare oppervlakte, dus elke verwerving of vervreemding van onroerend goed waardoor de beschikbare oppervlakte op het grondgebied van de gemeente Wommelgem wijzigt;
 • elke verandering in uitbating;
 • de definitieve stopzetting van het bedrijf in de gemeente Wommelgem.

Artikel 9

De belasting wordt door middel van kohier ingevorderd.

Artikel 10

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 11

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd

Artikel 12

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.

Artikel 13

De bevoegde gemeentebeambten zijn gemachtigd om elk bedrog of elke overtreding in verband met deze verordening vast te stellen. De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te laten uitvoeren en eventueel te vergemakkelijken.