Belasting op de bank- en financieringsinstellingen

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: donderdag 16 januari 2014.

Artikel 1

Er wordt met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019, een gemeentebelasting gevestigd op de bank- en financieringsinstellingen.

Onder bank- en financieringsinstellingen wordt verstaan, elke instelling, hoofdzetel of bijkantoor, toegankelijk voor het publiek, die hoofdzakelijk deposito-, financierings-, krediet-, spaar-, factoring- of wisselverrichtingen uitvoeren en die gevestigd of geïnstalleerd zijn op het grondgebied van de gemeente.

Een inrichting wordt voor deze belasting als publiek toegankelijk beschouwd wanneer het cliënteel er terecht kan voor bedoelde verrichtingen, ongeacht of het grootste deel van bedoelde verrichtingen al dan niet ter plaatse wordt afgehandeld.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, logo of embleem, de hoger vermelde instellingen, agentschappen of (bij)kantoren, worden geëxploiteerd.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld op 750,00 EUR per bank- of financieringsinstelling.

Artikel 4

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, welke ook de datum is waarop de dienstverlening aanvangt of eindigt. Bij overname van de instelling is de overnemer eveneens belastingplichtig.

Artikel 5

De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat hij behoorlijk ingevuld en ondertekend moet terugsturen voor de erin vermelde vervaldatum.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, dient uiterlijk op 31 maart van het belastingjaar, de gegevens die voor de aanslag noodzakelijk zijn over te maken aan het gemeentebestuur.

Van elke verandering in de uitbating of van de definitieve stopzetting van bedrijvigheid dient binnen de maand aangifte te worden gedaan bij het gemeentebestuur.

Artikel 6

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve gevestigd volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het College van Burgemeester en Schepenen de belastingplichtige, met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 7

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 8

De belasting wordt ingekohierd. Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 9

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.

Artikel 10

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.