Belasting op de autobrandstoftoestellen

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 25 september 2014.
Datum publicatie website: maandag 16 februari 2015.

Artikel 1

Er wordt met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een jaarlijkse belasting geheven op de olie-, benzine- of andere brandstofverdelingsapparaten, welke op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg, al dan niet op privéterrein zijn opgesteld, en gebruikt worden tot bevoorrading van aanrijdende motorvoertuigen.

Artikel 2

De belasting wordt vastgesteld per brandstofslang. Met brandstofslang wordt de leiding bedoeld waarmee de brandstof uit het verdelingsapparaat naar het voertuig geleid wordt. Voor een apparaat met meerdere brandstofslangen is de belasting per brandstofslang verschuldigd.

Artikel 3

De belasting wordt als volgt vastgesteld voor elk verdelingsapparaat met brandstofslang bestaande op 1 januari van het aanslagjaar: 

  • 120 EUR per jaar en per brandstofslang aan vaste en beweegbare verdelingsapparaten.
  • Voor alle brandstofslangen met LPG wordt het bedrag vermeld onder 1 met een vierde verminderd.

Artikel 4

Worden van de belasting vrijgesteld: 

  • toestellen voor de distributie van elektriciteit;
  • toestellen die niet gebruikt worden voor publieke bevoorrading;
  • toestellen geplaatst in privé-eigendom, wanneer geen enkele aanduiding naar buiten is aangebracht die wijst op brandstofverkoop, en deze toestellen niet gebruikt worden voor de bevoorrading van aanrijdende motorvoertuigen.

Artikel 5

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de belastbare verdelingsapparaten. De belastingplichtige is verplicht aangifte te doen bij het gemeentebestuur van de gebruikte toestellen in de loop van de maand januari van het belastingjaar.

Voor nieuwe toestellen geplaatst in de loop van het jaar moet de belastingplichtige aangifte doen binnen de veertien dagen na de ingebruikstelling.

De aangifte blijft gelden tot zolang het gemeentebestuur in kennis gesteld wordt van de buitengebruikstelling.

Artikel 6

De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, ongeacht de datum van plaatsing of eventuele verwijdering van de brandstoftoestellen.

Artikel 7

Bij gebrek aan aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve gevestigd volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 8

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting.

Artikel 9

De belasting, alsmede de eventuele belastingverhoging wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.