Belasting op administratieve stukken en identiteitskaarten

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: donderdag 16 januari 2014. 

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een contantbelasting geheven op de ambtshalve of op verzoek afgeleverde administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.

Artikel 2

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A) Elektronische identiteitskaarten:

  • Afgifte volgens de gewone procedure: enkel de kostprijs van het document zoals vastgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken wordt teruggevorderd.
  • Afgifte volgens één van de spoedprocedures met transport door Group 4: enkel de kostprijs van het document alsmede de aangerekende kosten volgens de gekozen spoedprocedure zoals vastgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken en/of Group 4, worden teruggevorderd.

B) Reispassen:

  • Op de afgifte van reispassen bedraagt de belasting 29,00 EUR voor een reispas, verhoogd met de kostprijs van een reispas aangerekend door de FOD Buitenlandse Zaken.

C) Rijbewijzen:

  • Op de afgifte van een rijbewijs bedraagt de belasting 5,00 EUR, verhoogd met de kostprijs voor een rijbewijs aangerekend door de FOD Mobiliteit.

D) Trouwboekjes:

  • Op de afgifte van een trouwboekje bedraagt de belasting 25,00 EUR.

E) Elektronische vreemdelingenkaart:

  • Afgifte volgens de gewone procedure: enkel de kostprijs van het document zoals vastgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken wordt teruggevorderd.
  • Afgifte volgens één van de spoedprocedures met transport door Group 4: enkel de kostprijs van het document alsmede de aangerekende kosten volgens de gekozen spoedprocedure zoals vastgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken en/of Group 4, worden teruggevorderd.

Artikel 3

Zijn vrij van belastingen:

A) stukken geleverd aan openbare besturen, instellingen en
diensten, alsmede de rechtslichamen van openbaar nut;

B) de volgens wetsvoorschriften kosteloos te verstrekken 
stukken;

C) stukken afgeleverd aan onvermogenden (onvermogen door
bewijsstukken te staven).

Artikel 4 

De belasting is invorderbaar op het ogenblik van de aanvraag.

Artikel 5

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.