Adoptiepremie (reglement)

Wat

Artikel 1

Aan de ouders die kinderen adopteren wordt een gemeentelijke premie van 100 EUR per kind verleend.

Artikel 2

Om recht te hebben op deze adoptiepremie moeten de adopterende ouders hun wettelijke verblijfplaats minimum twee jaren in de gemeente hebben. Aan deze voorwaarde moet voldaan blijven tot op het ogenblik dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in het bezit wordt gesteld van het arrest of het vonnis dat de adoptie uitspreekt of homologeert.

Artikel 3

De gemeentelijke adoptiepremie wordt uitbetaald aan de rechthebbende op de kinderbijslag.

Artikel 4

Deze beslissing gaat in voor de adopties vanaf 1 januari 2014 en is beperkt tot het goedgekeurde krediet voorzien op de gemeentebegroting.