Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 17 december 2015.
Datum publicatie website: dinsdag 12 januari 2016.

Artikel 1

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 betreffende het vaststellen van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting met ingang van het aanslagjaar 2016 op te heffen.

Artikel 2

Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld op 5 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 4

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Artikel 5

Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.