Gebruiksreglement gemeentelijke feestzaal Fort 2 en Sint Janskapel

Wat

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2019
Op de website geplaatst op 17 december 2019

Artikel 1
Dit gebruiksreglement is van toepassing vanaf 01/01/2020 en vervangt alle voorgaanden.

Artikel 2
feestzaal Fort II
De feestzaal kan alleen gehuurd worden door een Wommelgemse vereniging.
De van toepassing zijnde tarieven worden vastgesteld in het retributiereglement.
St janskapel
De kapel kan gehuurd worden door zowel verenigingen en inwoners van Wommelgem
alsook door verenigingen en inwoners van buiten Wommelgem.
De van toepassing zijnde tarieven worden vastgesteld in het retributiereglement.

Artikel 3
GEMEENTE WOMMELGEM 2 / 4 Kaakstraat 2 – 2160 Wommelgem info@wommelgem.be
Het huren van deze locaties dient aangevraagd te worden via het digitaal loket. Mondelinge
of schriftelijke aanvragen worden niet aanvaard. Wanneer de digitale aanvraag binnen komt,
wordt de beschikbaarheid van de gevraagde locatie gecontroleerd waarna een bevestiging
alsook betaalopdracht wordt opgemaakt.

Artikel 4
Wanneer de feestzaal gehuurd wordt voor een dansgelegenheid, fuif, bal of een activiteit met
elektronische muziek, dient er steeds bijkomend een evenementenaanvraag ingediend te
worden waarna het college van burgemeester en schepenen hierover zal beslissen. De
aanvraag dient minstens 2 maanden voor het evenement toe te komen bij de dienst
evenementen.

Artikel 5
Het is absoluut verboden :

 • De zaal/ kapel door te verhuren of af te staan aan andere personen, verenigingen
 • Aan de buitenzijde van het gebouw publiciteit van welke aard aan te brengen
 • Vuurwerk af te steken of met welke voorwerpen ook te werpen, tuigen te laten ontploffen of knallen
 • Door welke handeling ook de orde of de veiligheid te verstoren of het normaal verloop van het gebruik te hinderen
 • De toestand van de lokalen te wijzigen
 • De noodverlichting uit te schakelen en of de nooduitgangen te versperren
 • De rust van de omgeving te verstoren
 • Drank mee naar buiten te nemen
 • Licht ontvlambare stoffen de ruimte binnen te brengen
 • In de ruimte te overnachten
 • Te roken

Artikel 6
In de feestzaal kan maximaal een zittend publiek van 200 of 300 staande personen
ontvangen worden. De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid en ziet er op toe dat
het maximum aantal aanwezigen niet overschreden wordt.

Artikel 7
De Sint - Janskapel wordt ter beschikking gesteld voor huwelijksinzegeningen, doopvieringen
en andere diensten.
Het gaat louter om het ter beschikking stellen van de kapel, er is geen priester verbonden
aan de kapel.
Wanneer het zou gaan om een evenement, dient er steeds bijkomend een
evenementenaanvraag ingediend te worden waarna dit voorgelegd wordt aan het college
van burgemeester en schepenen. De aanvraag dient minstens 2 maanden voor het
evenement toe te komen bij de dienst evenementen.

Artikel 8
Het huren van deze locaties kan aangevraagd worden vanaf 1 kalenderjaar voor de
gevraagde huurperiode.

Artikel 9
Eigen evenementen hebben steeds voorrang op andere aanvragen

Artikel 10
De overhandiging van de sleutel gebeurt bij een plaatsbezoek waarbij de locatie nagekeken
wordt alsook het aanwezige materiaal (schoonmaak en meubilair). Een betaalbewijs dient
voorgelegd te worden alvorens de sleutel overhandigd wordt.
GEMEENTE WOMMELGEM 3 / 4 Kaakstraat 2 – 2160 Wommelgem info@wommelgem.be

Artikel 11
In de feestzaal zijn er 28 tafels en 220 stoelen ter beschikking. Ook is er schoonmaakgerief,
water en elektriciteit.
In de Sint - Janskapel staan er 40 kerkstoelen. Er is geen water ter beschikking, wel
elektriciteit. Dit is belangrijk voor het schoonmaken. Men dient dus zelf water te voorzien.
Na gebruik dient de gehuurde ruimte grondig gereinigd te worden. Indien de ruimte niet
grondig gereinigd is, zal het tarief voor schoonmaak, zoals vastgesteld in het
retributiereglement, aangerekend worden. Tevens dient het meubilair terug geplaatst te
worden zoals het stond.

Artikel 12
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vernietiging, diefstal of
verlies van materiaal gedeponeerd door de huurder, zijn aangestelden of medewerkers.
Noch voor om het even welke schade eraan toegebracht door wie ook tijdens aanwezigheid
van het materiaal in het gebouw.

Artikel 13
De huurder is aansprakelijk tegenover om het even welke derde voor al wat met het gebruik
van de zaal en de organisatie van de activiteit /evenement gepaard gaat. Bijgevolg neemt
ten aanzien hiervan de gemeente geen verbintenissen, noch kosten hoegenaamd op zich.
Zo zijn ondermeer auteursrechten, billijke vergoedingen en andere taksen ten laste van de
huurder.

Artikel 14
Het lokaal bestuur wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen
die zich zouden voordoen ingevolge het ter beschikking stellen van de lokalen. De
gebruikers van de locaties zullen geen verhaal kunnen uitoefenen tegenover de gemeente
Wommelgem voor om het even welke schade of beschadiging van lichamelijke of stoffelijke
aard.

Artikel 15
Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement zullen beoordeeld worden door het
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 16
Alle betwistingen tussen de huurder en de verhuurder worden door de rechtbank van
Antwerpen beslecht.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

 • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
 • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
 • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
 • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
 • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket