Naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden grote tent

REGLEMENT UITLENEN FEESTTENT

Art.1.- De gemeentelijke feesttent, hierna genoemd de tent, wordt uitsluitend uitgeleend voor activiteiten van erkende Wommelgemse verenigingen die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Wommelgem of op het grondgebied van de aanpalende buurgemeenten.

Art.2.- De tent heeft een breedte van 10 meter en een lengte van 20 meter. Ze kan eveneens ter beschikking gesteld worden met een lengte van 10 of 15 meter. Per uitleenperiode kan slechts 1 gedeelte uitgeleend worden.

Art.3.- Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren aan het college van Burgemeester en Schepenen minimum 1 maand voorafgaand aan de uitleenperiode.

Art.4.- De huurprijs per weekend bedraagt € 400 ongeacht de ter beschikking gestelde lengte.

Art.5.- In de huurprijs is begrepen :
- vervoer tent door gemeentelijke diensten
- 3 werklieden bij het opstellen en afbreken.

Art.6.- De huurder dient minimum 6 volwassen helpers ter beschikking te stellen bij het opstellen en afbreken van de tent.

Art.7.- Indien de huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft bij het voorzien van hulp bij het opstellen en/of afbreken wordt per ontbrekende persoon een vergoeding aangerekend van € 100. Deze vergoeding wordt ambtshalve ingehouden van de gestelde waarborg.

Art.8.- De huurder dient een waarborg te stellen van € 1.000.

Art.9.- De huurprijs en de waarborg dienen voorafgaandelijk betaald te worden door middel van storting op rekening nummer 091-0001235-03 van het gemeentebestuur van Wommelgem. Minimaal 2 weken voorafgaand aan de uitleenperiode dient het bewijs van betaling bezorgd te worden tezamen met een afschrift van de hierna vermelde verzekeringspolissen aan het gemeentesecretariaat.

Art.10.- In de huurprijs is niet begrepen :
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- verzekering schade.
Hiervoor dient de huurder een verzekeringspolis af te sluiten. De te verzekeren waarde van de volledige tent wordt vastgesteld op € 15.000.

Art.11.- De huurder ondertekent een document waarin hij verklaart de tent in goede staat ontvangen te hebben. Eventuele gebreken dienen op dat ogenblik vastgesteld te worden. Vanaf het aanvaarden van de tent is de huurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de tent.

Art.12.- Vooraleer er overgegaan wordt tot het afbreken van de tent wordt de staat ervan vastgesteld. Indien er geen gebreken zijn wordt de waarborg terug gestort. Bij eventuele gebreken dient er overgegaan te worden tot volledige schadevergoeding. De waarborg zal ambtshalve aangewend worden tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de schade. Indien de waarborg ontoereikend is dient de huurder onmiddellijk over te gaan tot storting van het resterende bedrag.

Art.13.- Voor activiteiten die vallen onder het reglement op de hoge bescherming wordt geen huurgeld aangerekend. De overige modaliteiten van dit reglement zijn echter wel van toepassing.

Art.14.- De tent wordt niet ter beschikking gesteld in de periode van 29 juni tot en met 31 augustus.

Art.15.- Onvoorziene gevallen bij toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het schepencollege.

Praktisch

Evenementen

Kaakstraat 2

2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 84
evenementen@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info