Naar inhoud

Retributie gebruik feestmateriaal

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 20 JANUARI 2014
Hoofdstuk I – Uitlening van feestmateriaal allerhande.

Art.1. - Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden de retributies voor het gebruik van feestmateriaal door derden vastgesteld als volgt :

1)  Vrijstelling van retributie wordt verleend aan de verenigingen van Wommelgem omdat door hun optreden het culturele leven van onze gemeente wordt opgefleurd en aan de inrichters van activiteiten ingericht onder de hoge bescherming van het Gemeentebestuur van Wommelgem;

2)   Andere openbare besturen                                                                                                   
- voor zover die andere openbare besturen op hun beurt vrijstelling van gebruiksvergoeding verlenen aan ons bestuur geldt voor hen een vrijstelling, zoniet gelden voor hen de tarieven voorzien voor alle andere aanvragers (bvb. Particulieren, bedrijven, …).voor activiteiten op het grondgebied van de gemeente Wommelgem

3)   Alle andere aanvragers (bvb. Particulieren, bedrijven, …).voor activiteiten op het grondgebied van de gemeente Wommelgem :
- nadarbarelen per stuk, schragen inbegrepen                                                       0,25 EUR
- vlaggenmasten per stuk                                                                                       7,50 EUR
- vlaggen per stuk                                                                                                   1,50 EUR
- stoelen per stuk                                                                                                    1,50 EUR
- tafels per stuk                                                                                                       2,50 EUR
- podium per element van 4 m²                                                                              3,00 EUR
  (toebehoren inbegrepen)
- bestelwagen, lichte vrachtwagen of vrachtwagen
  (bestuurder inbegrepen) per uur                                                                           82 EUR
- arbeider per uur                                                                                                    40 EUR

Art.2.- De waarborgsommen worden met ingang van heden vastgesteld als volgt:

1)  Activiteiten ingericht onder de hoge bescherming van het gemeentebestuur : geen waarborg.

2)  Voor verenigingen van Wommelgem, voor personen gelast met de viering van huwelijksjubilarissen (50, 60, 65 en 70 jaar) en 100-jarigen van Wommelgem ;
- podium ongeacht het aantal elementen                                                                 75 EUR
- toiletwagen                                                                                                             500 EUR

Voor alle andere aanvragers (bvb. Particulieren, bedrijven) voor activiteiten op het grondgebied van de gemeente Wommelgem  :
- voor alle materiaal, uitgezonderd toiletwagen                                                       150 EUR
- toiletwagen                                                                                                             500 EUR


Hoofdstuk II – Uitlening feesttent.

Art.3.- De retributies voor het gebruik van de gemeentelijke feesttent door derden wordt vastgesteld als volgt :

1)    De gemeentelijke feesttent, hierna genoemd de tent, wordt uitsluitend uitgeleend voor activiteiten van erkende Wommelgemse verenigingen die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Wommelgem of op het grondgebied van de aanpalende buurgemeenten.

2)    De tent heeft een breedte van 10 meter en een lengte van 20 meter. Ze kan eveneens ter beschikking gesteld worden met een lengte van 10 of 15 meter. Per uitleenperiode kan slechts 1 gedeelte uitgeleend worden.

3)    Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren aan het college van Burgemeester en Schepenen minimum 1 maand voorafgaand aan de uitleenperiode.

4)    De retributie per weekend bedraagt  400 EUR ongeacht de ter beschikking gestelde lengte.

5)    In de retributie is begrepen :
- vervoer tent door gemeentelijke diensten
- 3 werklieden bij het opstellen en afbreken.

6)    De gebruiker dient minimum 3 volwassen helpers ter beschikking te stellen bij het opstellen en afbreken van de tent.

7)    Indien de gebruiker geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft bij het voorzien van hulp bij het opstellen en/of afbreken wordt per ontbrekende persoon een vergoeding aangerekend van  100 EUR.

8)    De gebruiker dient een waarborg te stellen van  1.000 EUR.

9)    De retributie en de waarborg dienen voorafgaandelijk betaald te worden door middel van storting op rekening nummer BE21 0910 0012 3503 (BIC : GKCC BEBB) van het gemeentebestuur van Wommelgem. Minimaal 2 weken voorafgaand aan de uitleenperiode dient het bewijs van betaling bezorgd te worden tezamen met een afschrift van de hierna vermelde verzekeringspolissen aan het gemeentesecretariaat.

10) In de retributie is niet begrepen :
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- verzekering schade.
Hiervoor dient de gebruiker een verzekeringspolis af te sluiten. De te verzekeren waarde van de volledige tent wordt vastgesteld op 15.000 EUR.

11) De gebruiker ondertekent een document waarin hij verklaart de tent in goede staat ontvangen te hebben. Eventuele gebreken dienen op dat ogenblik vastgesteld te worden. Vanaf het aanvaarden van de tent is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de tent.

12) Vooraleer er overgegaan wordt tot het afbreken van de tent wordt de staat ervan vastgesteld. Indien er geen gebreken zijn wordt de waarborg terug gestort.

13) Voor activiteiten die vallen onder het reglement op de hoge bescherming van het gemeentebestuur wordt geen retributie aangerekend. De overige modaliteiten van dit reglement zijn echter wel van toepassing.

14) De tent wordt niet ter beschikking gesteld in de periode van 29 juni tot en met 31 augustus.

Hoofdstuk III – Uitlening kleine feesttentjes.

Art.3.- De retributies voor het gebruik van de kleine gemeentelijke feesttentjes door derden wordt vastgesteld als volgt :  

  1. De kleine feesttentjes, hierna genoemd de tentjes, worden uitgeleend voor activiteiten van erkende Wommelgemse verenigingen en aan particulieren voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Wommelgem of op het grondgebied van de aanpalende buurgemeenten.
  2. De tentjes hebben een breedte van 5 meter en een lengte van 5 meter.
  3. Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren aan het college van Burgemeester en Schepenen minimum 1 maand voorafgaand aan de uitleenperiode.
  4. De gebruiker dient de tentjes zelf op te bouwen en af te breken. Er wordt wel een handleiding ter beschikking gesteld.
  5. De gebruiker dient een waarborg te stellen van  500,00 EUR.
  6. De waarborg dient voorafgaandelijk betaald te worden door middel van storting op rekening nummer BE21 0910 0012 3503 (BIC : GKCC BEBB) van het gemeentebestuur van Wommelgem. Minimaal 2 weken voorafgaand aan de uitleenperiode dient het bewijs van betaling bezorgd te worden tezamen met een afschrift van de verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor schade aan het gemeentesecretariaat. De te verzekeren waarde van één tentje wordt vastgesteld op  2.700,00 EUR.
  7. De gebruiker ondertekent een document waarin hij verklaart het/de feesttentje(s) in goede staat ontvangen te hebben. Eventuele gebreken dienen op dat ogenblik vastgesteld te worden. Vanaf het aanvaarden van de tent is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de tent.

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info