Naar inhoud

Belasting op vergunningsplichtige inrichtingen

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: DONDERDAG 16 JANUARI 2014Art. 1.- Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een belasting gevestigd op :

  • ­alle aanvragen van een nieuwe vergunningsplichtige inrichting klasse 1 of 2;
  • alle aanvragen tot verandering van een bestaande vergunningsplichtige inrichting klasse 1 of 2;
  • alle aanvragen tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden van een bestaande vergunningsplichtige inrichting klasse 1 of 2;
  • alle aanvragen tot hernieuwing van een bestaande vergunningsplichtige inrichting klasse 1 of 2.

De indeling in klasse 1 of 2 blijkt uit de “lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen” van bijlage 1 van het VLAREM Titel I.

Art. 2. - De belasting wordt vastgesteld op :

  • ­1.000 EUR voor de inrichtingen van klasse 1;
  • ­250 EUR voor de inrichtingen van klasse 2.

Art. 3.- De belasting is verschuldigd door de exploitant en zal gefactureerd worden op het ogenblik van het volledig en ontvankelijk verklaren van het aanvraagdossier.

Art. 4.- Zijn van de belasting vrijgesteld : alle aanvragen van overheden of van bedrijven, organisaties en instellingen opgericht door een overheid.

Art. 5.- Bij wanbetaling wordt de belasting ingekohierd en wordt aldus een kohierbelasting.

Art. 6.- De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen, zoals later aangevuld en gewijzigd.

 

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.