Naar inhoud

Belasting op ontgravingen

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: DINSDAG 14 JANUARI 2014
Art.1.- Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een contantbelasting geheven op de ontgravingen van stoffelijke overschotten.

Art.2.- De belasting is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraven aanvraagt.

Art.3. - De belasting wordt vastgesteld op 995 € per gewone ontgraving, op 125 € per ontgraving van het columbarium en 125 € per ontgraving van het urnenveld.

Art.4.- De belasting wordt is niet verschuldigd voor :
a)  de ontgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
b)  de ontgravingen ambtshalve door de gemeente verricht;
c)  de ontgravingen van voor het vaderland overleden militairen en burgers.

Art.5.- De belasting moet contant betaald worden, tegen afgifte van een betalingsbewijs en wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van de toelating tot ontgraving.

 Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt de belasting een kohierbelasting.

Art.6.- De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning, of ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art.7.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen. 

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info