Naar inhoud

Belasting op het bouwen en verbouwen

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 13 augustus 2014
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 16 februari 2015Art.1.- Er wordt met ingang van 01 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting geheven op het bouwen en verbouwen van gebouwen met als grondslag het aantal kubieke meter van de gebouwde en verbouwde delen.

Art.2.- De belasting wordt berekend per kubieke meter voor al de gebouwen, met inbegrip van alle aanhorigheden zoals werkplaatsen, magazijnen, stallen, garages alsook voor fabrieken, werkhuizen en stapelplaatsen.

Het tarief van de belasting wordt vastgesteld op : 

  • 1,00 EUR per m3 inhoud voor de bouwwerken tot 5.000 m3 inhoud;
  • 0,75 EUR per m3 inhoud voor de bouwwerken vanaf 5.001 m3 tot 10.000 m3 inhoud;      
  • 0,50 EUR per m3 inhoud voor de bouwwerken vanaf 10.001 m3 inhoud.

De minimumaanslag bedraagt  50 EUR. De maximumbelasting per bouwaanvraag voor een eengezinswoning met een maximum inhoud van 1.000m3 bedraagt  400 EUR.

Art.3.- Indien een gebouw wordt uitgebreid, wordt de belasting berekend volgens de kubieke inhoud van het bijgebouwde gedeelte, de belasting is niet meer verschuldigd over de reeds bestaande constructies.

Art.4.- De bouwwerken, opgericht op grond, gedeeltelijk gelegen op het gebied van de gemeente Wommelgem en gedeeltelijk op dit van een andere gemeente, worden slechts belast voor het gedeelte gelegen op het grondgebied van de gemeente Wommelgem.

Art.5.- De belasting is verschuldigd vanaf de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning door de houder van de stedenbouwkundige vergunning.

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw; ingeval van onverdeeldheid zijn de onverdeelde eigenaars van het gebouw hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Art.6.- De belasting wordt niet toegepast: 

a) op gebouwen die eigendom zijn van een openbaar bestuur;

b) bij het bouwen van woningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en haar plaatselijke maatschappijen, de gemeenten, de OCMW-'s, de intercommunales en het Vlaams Woningfonds.

c) wanneer gebouwen een voorlopig karakter hebben : deze welke binnen het jaar na hun oprichting gesloopt worden.

d) op alleenstaande niet omsloten afdaken

e) op serres.

f) op huizen gelegen in een sociale verkaveling.     

 Art.7. Op het ogenblik van de aanvraag voor het bouwen / verbouwen van gebouwen, wordt het bedrag van de belasting contant in bewaring gegeven aan de financieel beheerder of zijn afgevaardigde, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt.

Bij gebrek aan een contantbelasting of indien het in bewaring gegeven bedrag niet in overeenstemming is met de reële belastingschuld, zal van ambtswege tot inkohiering van de gehele of gedeeltelijke belasting worden overgegaan.

Art.8.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.

Art.9.- Dit belastingreglement vervangt alle voorgaande gemeentelijke reglementen met betrekking tot de belasting op het bouwen en verbouwen.

 

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info