Naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden feestmateriaal

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN FEESTMATERIAAL

Art. 1.- De aanvragen
Elke aanvraag dient schriftelijk en ten minste 4 weken voor de dag van de activiteit te worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen, Kaakstraat 2 te 2160 Wommelgem.
De aanvraag moet omvatten :
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke inrichter;
b) een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het gevraagde materiaal met vermelding van afmetingen en aantallen;
c) het juiste leveringsadres met vermelding van de voorkeurdag van levering of afhaling.

Elke aanvraag moet strikt in overeenstemming zijn met de werkelijke behoeften.

Het college van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor
a) de cijfers te wijzigen wanneer deze overdreven worden geacht;
b) de cijfers aan te passen zodat een billijke en objectieve verdeling van het materiaal tussen de verschillende aanvragers, tijdens eenzelfde periode mogelijk wordt.

Het ter beschikking stellen van materiaal gebeurt slechts voor zover de eigen voorraad strekt en binnen de mogelijkheden van de dienst inzake personeel en transport.

Vlaggen zullen steeds per 3 ter beschikking gesteld worden (1 Belgische driekleur, 1 Vlaamse Gemeenschap en 1 Wommelgemse).

De beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen zal schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld worden.

Art.2.- Categorieën van ontleners
Categorie 1
- Verenigingen en onderwijsinstellingen van Wommelgem voor zover het activiteiten betreft die ingericht worden op het grondgebied van Wommelgem of in een aanpalende buurgemeente. Indien de activiteit ingericht wordt buiten de gemeente, dient het materiaal afgehaald en teruggebracht te worden door de inrichters.
- Personen gelast met de viering van huwelijksjubilarissen (50, 60, 65,... jaar) en 100-jarigen van Wommelgem.
- Inrichters van activiteiten die de medewerking hebben van het gemeentebestuur van Wommelgem.

De ontleners van categorie 1 krijgen steeds voorrang op de anderen.

Categorie 2
Andere openbare besturen.

Categorie 3
Alle andere aanvragers (particulieren, bedrijven) voor activiteiten op het grondgebied van de gemeente Wommelgem.

Art.3.- Modaliteiten van het ter beschikking stellen
Ontleners van categorie 1
Het in bruikleen gegeven materiaal zal door de zorgen van de gemeentediensten gratis op de plaats van de activiteiten of op een andere door de aanvrager aan te duiden plaats, afgeleverd en terug afgehaald worden.

Ontleners van categorie 2
Het in bruikleen gegeven materiaal zal door de zorgen van de aanvrager afgehaald en teruggebracht worden.

Ontleners van categorie 3
Het in bruikleen gegeven materiaal zal door de zorgen van de aanvrager afgehaald en teruggebracht worden. De aanvrager kan eventueel beroep doen op transport en personeel van de gemeente mits betaling van de kosten welke voorzien zijn in het retributiereglement.

Art.4.- Duur van de terbeschikkingstelling
De terbeschikkingstelling gebeurt steeds voor de duur van de activiteit. Het college van Burgemeester en Schepenen kan echter deze duur beperken indien deze overdreven wordt geacht of zodanig dat een billijke verdeling tussen verschillende aanvragers mogelijk wordt.

Art.5.- Plichten en verantwoordelijkheid van de ontleners
a) de aanvrager is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal vanaf het ogenblik van de levering ter plaatse of de afhaling tot op het ogenblik van de afhaling bij de aanvrager ter plaatse of de terugbezorging aan het bestuur.

b) het is de ontleners niet toegelaten het materiaal aan derden over te dragen. Indien zulks wordt geconstateerd kan het schepencollege beslissen de aanvrager in de toekomst geen materiaal meer ter beschikking te stellen en het reeds ontleende materiaal onmiddellijk terug te vorderen.

c) de aanvrager dient zorg te dragen voor het ontleende materiaal als een goede huisvader en al het mogelijke te doen om beschadiging, verlies en diefstal te voorkomen.

d) de eenvoudige aanvaarding van het materiaal zal als erkenning van deze verantwoordelijkheden beschouwd worden.

e) afspraken voor de leveringen kunnen met de betrokken diensten worden gemaakt.

f) de terbeschikkingstelling van materiaal wordt afhankelijk gesteld van het voorafgaandelijk betalen van een waarborsom en de eventuele gebruiksvergoedingen. Een kwitantie of bewijs van betaling dient door de aanvrager te worden voorgelegd alvorens het materiaal hem ter beschikking kan worden gesteld.

g) bij beschadiging, verlies en diefstal zal de waarborgsom ingehouden worden ten bedrage van de herstellingskosten of de aanschaffingsprijs van nieuw materiaal. Bij onvoldoende waarborg dient de aanvrager het tekort te voldoen op het eerste verzoek van het bestuur. Bij nalatigheid van betaling worden de wettelijke intresten aangerekend.

Art.6.- Niet voorziene gevallen
Alle niet voorziene gevallen en betwistingen worden geregeld bij beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen waartegen geen verhaal mogelijk is.

Praktisch

Evenementen

Kaakstraat 2

2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 84
evenementen@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info