Naar inhoud

Speelstraten

speelstraat

Een speelstraat is een (deel van de) openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde dagen en uren wordt afgebakend met hekken voorzien van het verkeersbord ‘verboden te rijden’ met het onderbord ‘speelstraat’. De speelstraat heeft een tijdelijk karakter en wordt ingericht in samenspraak met de bewoners.

Om in aanmerking te komen als speelstraat, moet de straat voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De snelheid in de straat is beperkt tot maximum 50 km per uur.
  • De straat heeft een overheersend woonkarakter.
  • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer.
  • De straat mag niet bediend worden door het openbaar vervoer.
  • Straten of delen van straten waar zich handelszaken of publieke parkings bevinden, komen niet in aanmerking.
  • De bereikbaarheid van omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Rond de speelstraat moet een normale doorstroming van het verkeer mogelijk zijn, zonder dat daarbij gevaarlijke situaties gecreëerd worden.

Speelstraten kunnen enkel worden ingericht tijdens de zomervakantie. Je kan ervoor kiezen om een speelstraat in te richten voor één dag, gedurende een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen, of één of meerdere vaste dagen per week met een maximum van 14 dagen per maand. De speelstraat kan geopend zijn tussen 9 en 20 u.

Voor elke speelstraat worden minstens twee meerderjarige buurtbewoners aangesteld als meter of peter. Zij houden een oogje in het zeil en zorgen voor het plaatsen en opbergen van de hekken.

Een speelstraat wordt schriftelijk aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier. Dat formulier kan je verkrijgen bij de jeugddienst of onderaan downloaden. Elke aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

  • Het aanvraagformulier, met de gegevens van de meters en peters, de plaats, datum en openingsuren van de speelstraat;
  • De bewonersenquête, waaruit blijkt dat de meerderheid van de bewoners zich akkoord verklaart;
  • Het speelstraatcontract, ingevuld en ondertekend.

De jeugddienst onderzoekt of voldaan werd aan alle voorwaarden. Bij een gunstige beoordeling stuurt de jeugddienst de aanvraag door naar de lokale politie. De politie geeft haar advies aan de jeugddienst die vervolgens een advies formuleert aan het schepencollege.

De jeugddienst brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van het schepencollege. Bij goedkeuring wordt het speelstraatcontract ondertekend door de burgemeester en de secretaris.

Hieronder vind je het gemeentelijk reglement speelstraten en de nodige documenten om een aanvraag in te dienen.

Praktisch

Jeugddienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
jeugddienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info