Naar inhoud

Statuten GROS

Art.1.- De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en noord-zuid-problematiek.

 Art.2.- De GROS heeft tot doel:
-        advies verstrekken aan het gemeentebestuur over het gemeentelijk beleid voor ontwikkelingssamenwerking  en i.v.m. diverse gemeentelijke initiatieven;
-        advies uitspreken over steunaanvragen voor organisaties of projecten die duurzame ontwikkeling op het oog hebben voor de arme bevolkingsgroepen in het Zuiden;
-        ondersteunen van plaatselijke initiatieven rond de noord-zuid-problematiek;
-        ondersteunen van  het plaatselijke 11.11.11-comité;
-        informatie geven aan en inspraak organiseren met de Wommelgemse bevolking.

Art.3.- De GROS is als volgt samengesteld :
-        de schepen voor ontwikkelingssamenwerking
-        één afgevaardigde van elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
-        elke bewoner van de gemeente , die zich kandidaat stelt en zich akkoord verklaart met de doelstellingen van de GROS.

De GROS kan aangevuld worden met individuen die betrokken zijn bij een  Wommelgemse vereniging of een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking dat sterke banden heeft met de Wommelgemse bevolking.

Art.4.- Over het bestaan en werking van de GROS wordt gecommuniceerd via de geëigende kanalen (website, gemeentelijk infoblad, …) .

Art.5.- Via een schriftelijke kandidatuurstelling kunnen kandidaat-leden zich kenbaar maken.

Art.6.- De Gros vergadert in principe minimaal 2 maal per jaar,  een keer in het voorjaar en een keer in het najaar in functie van de opdrachten die zijn toegekend aan de GROS.

De leden worden een maand voor de vergadering uitgenodigd  door de voorzitter met een agenda van de vergadering met vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering.  De leden van de GROS kunnen ten laatste een week voor de vergadering nog bijkomende agendapunten voorstellen.

Art.7.- Een lid dat, zonder verontschuldiging, gedurende één jaar de vergadering niet bijwoont  wordt als ontslagnemend beschouwd.

Art.8.- De vergaderingen van de GROS worden bijeengeroepen door de Schepen van Ontwikkelingssamenwerking en de voorzitter van de GROS.

Art.9.- De GROS gaat over tot de aanstelling van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  Samen met de schepen voor ontwikkelingssamenwerking vormen ze het dagelijks bestuur.  De leden van het dagelijks bestuur worden aangesteld voor een periode van 6 jaar.

Art.10.- Het dagelijks bestuur van de GROS heeft tot taak:
-        opmaak agenda van de vergadering
-        de GROS vertegenwoordigen
-        het verslag op te maken en te verspreiden
-        de besluiten van de vergadering op te volgen.

Art.11.- Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is.

Art.12.- De verslagen van de GROS worden via de schepen voor ontwikkelingssamenwerking overgemaakt aan de leden van de gemeenteraad.

Art.13.- Binnen de normen van de begroting wordt aan de GROS een werkingstoelage toegekend.

De gemeente zorgt voor een vergaderlokaal voor de gemeentelijke adviesraad.

(GR192.02 van 29 juni 2010)