Naar inhoud

Subsidiereglement GROS

Hoofdstuk 1 : Algemeen

Art. 1 - Op haar begroting voorziet de gemeente Wommelgem op het vlak van ontwikkelingssamenwerking de volgende posten :
a) onder artikelnummer 161/123-02
- Werkingskosten voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
- Werkingskosten voor de gemeentelijke organisatie van de jaarlijkse 11.11.11

b) onder artikelnummer 161/331-01
- Subsidies voor educatieve en sensibiliserende activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking van werkgroepen of verenigingen actief in de gemeente Wommelgem
- Ondersteuning van projecten voor structurele ontwikkeling in landen in ontwikkeling.

Art. 2 - Binnen de voorzieningen van de jaarlijkse begroting kent het college van burgemeester en schepenen alle subsidies toe op basis van de adviezen van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 3 - Alle aanvragen voor subsidies worden gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen, dat een kopie doorstuurt aan de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

Hoofdstuk 2 : Subsidies voor educatieve en sensibiliserende activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking van werkgroepen of verenigingen actief in de gemeente Wommelgem, voor de werking van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en de organisatie van jaarlijkse gemeenschappelijke campagne van Vlaamse ngo's - 11.11.11.

Art. 4 - Elke vereniging of werkgroep van de gemeente Wommelgem die in de gemeente een activiteit ontplooit op het vlak van educatie en sensibilisering rond de ontwikkelingsproblematiek, kan hiervoor een aanvraag tot subsidiëring indienen met het formulier : "Bijlage 1 : Aanvraag subsidie educatieve activiteit ontwikkelingssamenwerking gemeente Wommelgem".

Art. 5 - De aanvraag moet worden ingediend vooraleer de activiteit plaats vindt en wordt beoordeeld door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking op halfjaarlijkse basis.

Art. 6 - Om in aanmerking te komen voor subsidiëring betreft het hier een activiteit die :
- om als voornaamste doelstelling heeft het publiek te informeren en te sensibiliseren rond de problematiek van landen in ontwikkeling.
- zich richt tot een doelpubliek in de gemeente Wommelgem.
- geen loutere activiteit van fondsenwerving is.
- ook via andere bronnen wordt medegefinancierd, zoals eigen inbreng, gevraagde inkom, …
- open is voor alle geïnteresseerden.

Art. 7 - De aanvragen worden onderzocht door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking die zijn adviezen voorlegt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.

Art. 8 - Binnen de limieten van de beschikbare begrotingspost stelt de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking per aanvraag de hoogte van het toegekende bedrag voor met een maximum van € 100,00 per aanvraag.

Art. 9 - In geval van een positieve beslissing wordt de subsidie uitbetaald aan de hand van voorgelegde financiële bewijsstukken.

Art. 10 - De jaarlijkse 11.11.11-actie wordt ondersteund door bij te dragen in de kosten die samenhangen met de organisatie van de campagne, inclusief de financiering van het ter beschikking stellen van educatief materiaal voor de Wommelgemse scholen

Hoofdstuk 3 : Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in landen in ontwikkeling.

Art. 11 - Een vereniging van hier of ter plaatse in een land in ontwikkeling kan een project dat bijdraagt tot structurele ontwikkeling ter medefinanciering aan de gemeente voorstellen, waarbij ofwel een persoon die gedomicilieerd is in de gemeente Wommelgem een directe band heeft met het project ofwel de plaatselijke werkgroep of vereniging een duidelijke band heeft met de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvolging van het project. Deze persoon of werkgroep/vereniging moet kunnen instaan voor de goede band met de gemeente, voor een sensibilisering bij de bevolking en voor de verantwoordelijkheid en verslaggeving omtrent de verkregen subsidie.

Art. 12 - De subsidie dient ter ondersteuning van projecten die structurele ontwikkeling beogen. Projecten in het kader van noodhulp of wederopbouw na een ramp worden in principe niet vanuit deze begrotingspost gefinancierd.

Art. 13 - Een aanvraag wordt ingediend aan de hand van het formulier : "bijlage 2 : Aanvraag subsidie gemeente Wommelgem voor een ontwikkelingsproject in een land in ontwikkeling.". Dit aanvraagformulier wordt gestaafd met een duidelijke omschrijving van het projectvoorstel en duidelijke gegevens omtrent het projectbudget.

Art. 14 - De aanvragen voor een lopend budgetjaar worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen vóór 1 mei. De gemeente legt deze aanvragen voor advies voor aan de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking beraadslaagt hierover als college. Leden van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking die desgevallend zelf een project ter subsidiëring hebben voorgedragen, beslissen niet mee over het door hen ingediende project.

Art. 15 - Bij de beoordeling van het ingediende project wordt rekening gehouden met :

De inspanningen die worden geleverd door vrijwilligers in de gemeente om te sensibiliseren en de acties van betrokken organisatie bekend te maken.
De mate waarin er duidelijke doelstellingen worden geformuleerd
De duurzaamheid van het project.
Transparantie van het project.

Art. 16 - De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking geeft een advies per project binnen het beschikbare budget dat door de gemeente is voorzien.

Art. 17 - Op basis van het advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen betaalt de gemeente de toegekende subsidie uit op de aangegeven rekening van de begunstigde.

Art. 18 - De projectindiener verbindt zich ertoe om vòòr 1 mei van het volgend jaar een duidelijk verslag uit te brengen van de gekregen subsidie. Deze verslagen volgen het schema dat is aangegeven in het formulier : "Bijlage 3 : Schema voor verslaggeving omtrent gebruik van een subsidie toegekend door de gemeente Wommelgem voor een project in een land in ontwikkeling.". De aanvraag van een projectindiener die het vorige jaar eveneens een subsidie heeft ontvangen, wordt slechts behandeld indien een aanvaardbare verslaggeving beschikbaar is over de subsidie verkregen in het vorige jaar.

(gemeenteraad 193.13 van 7 september 2010)