Naar inhoud

Natuurvergunningen

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Door het verdwijnen van diverse vegetaties zoals bos en grasland en het wijzigen van het reliëf, zelfs op kleine schaal, zijn vele ecologisch en landschappelijk waardevolle gebieden al sterk aangetast. Een aanduiding als natuurgebied of landschappelijk waardevol gebied op het gewestplan blijkt al lang niet meer voldoende te zijn.

Sinds 1998 zijn dan ook bepaalde wijzigingen van de vegetatie (zoals o.a. moerassen en graslanden) of kleine landschapselementen (zoals o.a. holle wegen en poelen) in bepaalde gebieden verboden.
Andere wijzigingen mogen wel, maar je moet er een natuurvergunning voor hebben. Deze vergunning moet worden aangevraagd voor wijzigingen van natuur- en landschapswaarden in 'groene' gewestplangebieden, agrarische gebieden met ecologische of bijzondere waarde en internationaal beschermde natuurgebieden zoals de habitat- en vogelrichtlijngebieden.

Naast de natuurvergunningsplicht bestaat er in andere dan de gebieden die hierboven niet vermeld werden ook nog de meldingsplicht. Voor meer info daarover, wend je tot de milieuambtenaar.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info