Naar inhoud

Aanleggen van een straat

 

 

Wanneer het gemeentebestuur beslist om een straat (opnieuw) aan te leggen (eventueel te verbreden), dan worden verschillende stappen doorlopen:

Opstellen van een rooilijn- en onteigeningsplan.
Het rooilijnplan bepaalt hoe breed de uiteindelijke straat zal worden. De rooilijn is de denkbeeldige grenslijn tussen de private eigendom en de latere straat. Het merendeel van de huidige straten heeft een breedte van 12m of 15m tussen de rooilijnen.

Op het onteigeningsplan staan alle percelen vermeld, samen met een lijst van de eigenaars van deze percelen, die getroffen worden door onteigening om de (nieuwe) rooilijn te realiseren.
De gronden gelegen tussen de rooilijnen zullen door de gemeente moeten worden aangekocht (onteigend) alvorens over te gaan tot de aanleg van de nieuwe straat.

Openbaar onderzoek rooilijn- en onteigeningsplan.
Beide plannen worden in openbaar onderzoek gelegd gedurende een periode van meestal 30 dagen. Tijdens die periode kunnen eigenaars van de getroffen percelen hun gemotiveerde bezwaren kenbaar maken.

Daarna keurt de gemeenteraad de plannen goed en worden ze via het provinciebestuur naar de minister gestuurd om een ministerieel besluit te verkrijgen. Na ontvangst van het ministerieel besluit is verkregen kan het gemeentebestuur overgaan tot onteigening.

Onteigenen
Aan de ontvanger van de registratie wordt een schattingsverslag van de gronden en de opstallen gevraagd.

Het schattingsverslag bevat meestal twee bedragen:
1) de (geschatte) prijs van de grond
2) de (geschatte) prijs voor de opstal, d.w.z. de waarde van o.a. afsluitingen, brievenbussen, aanplantingen

Wanneer een huis in onteigening staat en onteigend moet worden, schat diezelfde ontvanger de waarde ervan.

De (geschatte) prijs wordt door het gemeentebestuur aangeboden aan de eigenaar van de grond om tot de verkoop ervan over te gaan. De gemeente mag geen hoger bedrag aanbieden.

Indien het tot een akkoord komt, spreekt men van een "onteigening in der minne".
Wanneer gemeente en eigenaar niet tot een akkoord komen, maakt het bestuur het dossier over aan de vrederechter in Schilde.
Dan gaat men over tot een "gerechtelijke onteigening", waarbij de gemeente haar belangen laat verdedigen door een advocaat.

De vrederechter stelt vervolgens de prijs vast die de gemeente moet betalen voor de onteigeningen. Meestal na een bezoek ter plaatse, samen met een aangestelde deskundige.
Het bedrag bepaald door de vrederechter, moet het gemeentebestuur dan betalen aan de eigenaar. Indien de eigenaar nog niet akkoord is met de prijs, kan hij via de hogere rechtbank de procedure verderzetten en mogelijk een andere prijs overeenkomen.

In het vonnis van de vrederechter staat ook dat de gemeente over de grond mag beschikken nadat 90% van de door het bestuur voorgestelde bedragen gestort zijn in de consignatiekas, d.w.z. dat zij ter beschikking zijn van de eigenaar.

Dan pas kan het bestuur met de werken starten.

Dossier van wegenaanleg
Nadat de nodige onteigeningen zijn doorgevoerd en dus alle grond van de gemeente is, kan de gemeente overgaan tot de aanleg van een nieuwe straat.

Daarvoor wordt een studiebureau aangesteld dat het lastenboek, de plannen en een raming opstelt. Het ereloon van het studiebureau bedraagt een percentage (gewoonlijk 6%) van de kostprijs van de voorgestelde werken.

Na bespreking met de bewoners van de straat wordt het ontwerp door de gemeenteraad goedgekeurd. Afhankelijk van de geraamde kostprijs van de werken of indien subsidies worden aangevraagd, zal het dossier ter goedkeuring worden doorgestuurd naar het provinciebestuur of de subsidieverlenende overheid.
Subsidies zijn bedragen die het gemeentebestuur aan de hogere overheid kan vragen om bepaalde werken te laten uitvoeren, bv. voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel (afvalwater en hemelwater gescheiden afvoeren) of voor de aanleg van veilige fietspaden.

Wanneer het dossier goedgekeurd is, wordt de aanbestedingsprocedure gestart.

Via een openbare aanbesteding of een beperkte aanbesteding wordt de aannemer die de werken zal uitvoeren, aangesteld. De aannemer die de laagste reglementaire inschrijving voor het hele werk aan het bestuur overmaakt, zal opdracht krijgen om de werken uit te voeren.

De werken moeten uitgevoerd worden binnen de uitvoeringstermijn die in het bestek vermeld staat. Die termijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Zon-, feest-, en regendagen worden niet beschouwd als werkdagen. Vanaf de dag waarop het aanvangsbevel van de werken gegeven wordt, begint de uitvoeringstermijn te lopen.

Wanneer de uitvoeringstermijn verstreken is en de werken uitgevoerd zijn volgens de bepalingen van het bestek, worden de werken voorlopig aanvaard.
Indien de werken niet voorlopig aanvaard worden, dan worden de werken geweigerd en moet de aannemer de nodige verbeteringen uitvoeren.

De aannemer blijft gedurende twee jaar verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde werken en hij moet alle nodige herstellingen uitvoeren.
Na die waarborgperiode worden de werken definitief aanvaard.

Wanneer in de straat riolering wordt aangelegd, is de eigenaar van een bebouwd pand of van een bebouwbaar pand verplicht om aan te sluiten op de gescheiden riolering. De rioolaansluiting bestaat uit 2 aansluitingen, 1 aansluiting voor afvalwater (DWA ) en 1 aansluiting voor regenwater (RWA). Voor meer informatie in verband met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake huisaansluiting klik hier.

Wanneer op verzoek van een aangelande, een oprit naar zijn eigendom wordt aangelegd, worden de gemaakte kosten daarvoor ook aangerekend. De eventueel verkregen subsidies van de hogere overheid worden nooit in mindering gebracht van de kosten die aangerekend worden voor de verplichte rioolaansluitingen of de gevraagde opritten.

 
 
 

Praktisch

Technische dienst en Mobiliteit

Kaakstraat 2 - 1e verd.
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 57
Fax:  03-353 40 26
technischedienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
    18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info