Naar inhoud

Informatie bij verkoop - Stedenbouwkundige inlichtingen

Tekenen akte

Als een grond of huis van eigenaar wisselt, gaat de notaris of het immokantoor stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen aan het gemeentebestuur. Dat standaarddocument omvat verschillende luiken die door de desbetreffende diensten (ruimtelijke ordening, milieudienst, technische dienst en financiële dienst) worden ingevuld.

Informatie bij verkoop

1. In alle Vlaamse gemeenten gelden de volgende minimale eisen:
A. De notaris moet in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop vermelden:
- of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
- of er een dagvaarding werd uitgebracht (overeenkomstig de decreetsartikelen over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing.
B. De notaris neemt artikel 99 van het decreet (de vergunningsplicht) over in de akte.
C. Als op het goed een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren, dan vermeldt de notaris dat in een afzonderlijke akte. In die akte vermeldt hij ook dat de nieuwe eigenaar de verbintenis aangaat om de opgelegde herstelmaatregel uit te voeren, onverminderd de verplichting van de oorspronkelijke eigenaar. De notaris stuurt een afschrift van die akte aan de stedenbouwkundige inspecteur.

2. In sommige gemeenten gelden strengere eisen:
De goedkeuring van het plannen- en vergunningenregister van de gemeente Wommelgem werd gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op datum van 14 oktober 2008. 31 dagen daarna gingen in onze gemeente de strengere maatregelen in.

De strengere (bijkomende) eisen zijn:

A. De notaris vermeldt in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop:
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister;
- of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
- de lasten en voorwaarden van de eventuele verkavelingsvergunning;
- of het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2°, voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd.

In de akte wordt de verklaring van de verkrijger opgenomen dat hij een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend.

Als een planbatenheffing betaald moet worden, bezorgt hij de bevoegde ambtenaren een afschrift van de akte.

B. Iedereen die een onderhandse akte van verkoop opmaakt, moet vermelden:
- of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
- of het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2°, voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd;
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister.

In voorkomend geval worden ook vermeld:

- de dagvaardingen die werden uitgebracht (overeenkomstig de artikelen van de Codex over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing;
- de voorkooprechten in een ruimtelijk uitvoeringsplan;
- het feit dat een verkavelingsvergunning van toepassing is.

C. De vastgoedmakelaars nemen een verwijzing naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de vergunningsplicht) over in de akte.

D. In alle publiciteit voor verkopen moet worden vermeld:
- of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister;
- of er een dagvaarding werd uitgebracht (overeenkomstig de artikelen van de Codex over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing;
- of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
- of er een verkavelingsvergunning bestaat;
- of het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2°, voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd.

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info