Naar inhoud

Rustpensioen

Er bestaan verschillende pensioenstelsels. De voorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening, uitbetaling,...) verschillen per stelsel.

Werknemerspensioen

Loontrekkenden uit de privé-sector, niet-statutair personeel van gemeenten, provincies en ministeries (zowel arbeiders als bedienden).
Meer info vind je op http://www.onprvp.fgov.be.

Pensioen voor zelfstandigen

Personen die een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen.
Meer info vind je op http://www.rsvz.be.

Ambtenarenpensioen

Statutair personeel van gemeenten, provincies en ministeries.


Bij gemengde loopbanen worden de verschillende stelsels toegepast.

Er zijn twee soorten pensioen, grotendeels afhankelijk van de gezinstoestand:
- rustpensioen: persoonlijk of gezinspensioen op basis van eigen prestaties,
- overlevingspensioen: pensioen op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot of echtgenote.

Het brugpensioen (enkel voor privé-sector) is een bijzonder statuut dat je kan verkrijgen na ontslag door de werkgever. Als ex-werknemer ontvang je dan een werkloosheidsuitkering met een toeslag van de laatste werkgever. Een bruggepensioneerde kan niet vervroegd met pensioen.

Pensioenleeftijd-beroepsloopbaan

De  pensioenleeftijd voor werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar is 65 jaar. Het vervroegd pensioen vanaf 60 jaar is gekoppeld aan een loopbaanvoorwaarde. Vanaf 2005 is dat 35 jaar. Als je niet aan de loopbaanvoorwaarde voldoet, kan je niet op vervroegd pensioen gaan.

Berekening

Vanaf de leeftijd van 55 jaar kan je een formulier invullen om een raming te laten maken van je pensioenbedrag. Je stuurt dat formulier naar de Infodienst Pensioenen, Postbus 175, 1060 Brussel.
Je kan dat formulier afhalen in het gemeentehuis of downloaden van de website van de RVP.

De aanvraag

Als je op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen wil gaan, dan krijg je automatisch een jaar op voorhand de formulieren toegestuurd van de pensioendiensten.

Als je vervroegd (vanaf 60 jaar) met pensioen wil gaan, moet je nog steeds een aanvraag doen bij de dienst pensioenen van je gemeente. Doe dat ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum van het pensioen.

Ambtenaren doen hun aanvraag bij de administratie waar ze het laatst gewerkt hebben.
Vraag in elk geval je pensioen aan, ook al heb je maar een korte tijd in een stelsel gewerkt.

Het overlevingspensioen moet je zo vlug mogelijk na het overlijden van je echtgenoot/echtgenote aanvragen, als je echtgenoot/echtgenote nog niet met pensioen was.


Mag je bijverdienen als gepensioneerde?

Elke gepensioneerde kan naast zijn pensioen nog wat bijverdienen. Als het inkomen daarvan op jaarbasis lager blijft dan de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen, heeft dat bijverdienen geen weerslag op de pensioenuitkering. Elke activiteit, hoe klein ook, moet je wel aangeven bij de instelling die je pensioen uitbetaalt.

De betaling van mijn pensioenuitkering

Het pensioen wordt maandelijks overgeschreven op een post- of bankrekening.

Soms kan de uitbetaling van het eerste pensioen vertraging oplopen. Kom je daardoor in financiële moeilijkheden, dan kan het OCMW onder bepaalde voorwaarden een voorschot uitkeren.
De maatschappelijk assistent kan je ook de nodige hulp bieden bij de aanvraag van een pensioen of je wegwijs maken in de verschillende tegemoetkomingen waar senioren recht op kunnen hebben.
Neem contact op met de sociale dienst van het OCMW. Die vind je in het sociaal huis.
tel. 03-355 50 50
E-mail: info@ocmwwommelgem.be

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info